అన్ని శ్రమలకు మించినది

అన్ని శ్రమలకంటే మించినది ఒకటి ఉంది. అది పరీక్షించినంతగా మరి ఏదీ మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించదు. ఒక్క నిమిషం లో చదువ గలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.


మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించే అన్ని శ్రమలు కంటే మించిన పరీక్ష ఒకటి ఉందని యోబు జీవితం మనకు చూపిస్తుంది.


యోబు తన బిడ్డలను, ఆస్తిని, ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాడు, అయినప్పటికీ విశ్వాసంతో, దేవుని పై నమ్మకంతో స్పందించాడు :


యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసికొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక. (యోబు 1:21)


కాని తన శ్రమ కొనసాగే కొలది, దేవుడు తనను ఎడబాసేడేమో అని అయోమయంతో ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు :


నేటివరకు నేను మొరలిడుచు తిరుగుబాటు చేయుచున్నాను నా వ్యాధి నా మూలుగుకంటె భారముగానున్నది. ఆయన నివాసస్థానము నొద్ద నేను చేరునట్లుగా ఆయనను ఎక్కడ కనుగొందునో అది నాకు తెలియబడును గాక. (యోబు 23:2-3)


యోబుకు అన్నింటినీ కోల్పోగలిగే అంత విశ్వాసం ఉంది... ఒక్క దేవుణ్ణి తప్ప.


ఆయనను ఎక్కడ కనుగొందునో అది నాకు తెలియబడును గాక. (యోబు 23:3)


మనలో చాలా మంది జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితికే చేరుకుంటాం ఎందుకంటే మన జీవితంలో జరిగే చాలా విషయాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో మనకు అర్ధం కాదు కాబట్టి. దేవుడు కూడా అర్ధం అవుతాయి అని ఎక్కడా మనకు వాగ్దానం చేయలేదు.


వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ స్థితి మన విశ్వాసానికి పరీక్ష. మన అయోమయానికి అర్ధం చెప్పుకోవడానికి దేవుణ్ణే మనం తప్పుగా అర్ధం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామా? ఆయన్ని తృణీకరిస్తామా? లేక ఏమీ అర్ధం కాకపోయినా సరే ఆయన్నే గట్టిగా నమ్ముకుంటామా? (1 కొరింథీయులకు 13:12) ?


జీవితం మన పై వేసే ప్రతీ దానికి అర్ధాన్ని చెప్తాను అని ప్రభువు మనకు వాగ్దానం చేయకపోవచ్చు. ఆయన యోబుకు కూడా పూర్తిగా అర్ధమయ్యేలాగా ఏమీ వివరించలేదు. కాని దానికంటే ఉన్నతమైన దానిని ఆయన వాగ్దానం చేశారు : ఆ వాగ్దానం ఏమిటంటే, 'నిన్ను ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయను' అని (హెబ్రీయులకు 13:5)


కనుక 'మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవడాన్ని' మానేసి, ఆయనయందు సంపూర్ణ నమ్మిక ఉంచుదాం! (సామెతలు 3:5)


Worse Than Suffering


అన్ని శ్రమలకంటే మించినది ఒకటి ఉంది. అది పరీక్షించినంతగా మరి ఏదీ మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించదు. ఒక్క నిమిషం లో చదువ గలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.