హృదయాలు కలిసిపోయిన - యోనాతాను దావీదు యొక్క గొప్ప స్నేహ బంధం

రెండు విషయాల గురించి దావీదు యోనాతానులకు గొప్ప స్నేహ బంధం ఏర్పడింది.. ఈ వాక్యధ్యానంలో వాటిని తెలుసుకుందామా!


యోనాతాను దావీదు యొక్క హృదయాలు కలిసిపోయాయి అనేది అతిశయోక్తి కాదు.


1. యోనాతాను దావీదు ఇద్దరూ దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని ఎంతో గౌరవించారు :

యోనాతాను తన తండ్రి అయిన సౌలుకు మంచి బుద్ధి లేకపోయినా ఆయనను గౌరవించాడు* (ఎఫెసీయులకు 6:2-3)


దావీదు కూడా దేవుడు నియమించిన రాజుగా రాజైన సౌలును గౌరవించాడు (రోమీయులకు 13:1-2). సౌలు దావీదుకు ఎంత ద్రోహం చేసినా, చివరకు చంపాలని ప్రయత్నించినా కూడా దావీదు మాత్రం సౌలును అవమానించాడానికి గాని హాని చేయడానికి గాని నిరాకరించాడు (1 సమూయేలు 24:1-13).


2. యోనాతాను దావీదు ఇద్దరూ దేవుడు అసాధ్యాలను సాధ్యం చేయగలిగే సమర్ధుడు అని దేవుని సామర్ధ్యన్ని గౌరవించారు:


యోనాతాను, తన ఆయుధములు మోసేవాడు ఫిలిష్తీయుల సైన్యసమూహన్ని జయించకముందు "యెహోవా మన కార్యమును సాగించునేమో, అనేకులచేతనైనను కొద్దిమందిచేతనైనను రక్షించుటకు యెహోవాకు అడ్డమా" అని చెప్పాడు  (1 సమూయేలు 14:6)


దావీదు కూడా గొల్యాతును చంపక ముందు "నీవు కత్తియు ఈటెయు బల్లెమును ధరించుకొని నా మీదికి వచ్చుచున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇశ్రాయేలీయుల సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా పేరట నేను నీమీదికి వచ్చుచున్నాను...​​ యుద్ధము యెహోవాదే; ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పెను. (1సమూయేలు 17:45-47)


ఈ లక్షణాలు వేరేవేరుగా ఉన్నట్టుగా అనిపించినా, దేవునిపై ఆయన వాక్యం పై లోతైన గౌరవం నమ్మకం వారిద్దరిలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇలాంటి విషయాలలో నీకు ఏ విధమైన విశ్వాసం ఉంది?


-------------------


*యోనాతాను యొక్క జీవితాన్ని చదివితే యోనాతాను తన తండ్రి చేసే చెడు నిర్ణయాలను సమర్ధించలేదు, అంతేకాకుండా దావీదును చంపే ప్రయత్నాలు చేసేటప్పుడు యోనాతాను రక్షించాడు. కాని తన తండ్రితో పాటు తన మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండి పోరాడిన వ్యక్తి యోనాతాను.

Kindred Spirits -Jonathan and David's Friendship 


రెండు విషయాల గురించి దావీదు యోనాతానులకు గొప్ప స్నేహ బంధం ఏర్పడింది.. ఈ వాక్యధ్యానంలో వాటిని తెలుసుకుందామా!ఎవరి  ప్రశంస  వెతుకుతున్నాము?

బైబిల్ ప్రకారం స్వార్ధం గర్వం అనేవి ఎంత నాశనకరమైనవో ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా తెలుసుకుందాం!

"వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా, ల్యాండ్ ఎండ్ మరియు బ్యాంకు అఫ్ అమెరికా అనే సంస్థలు జెన్ వై డిమాండ్ ప్రకారం ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరుగుదల కోసం "ప్రశంసించే టీమ్" ను నియమించుకున్నారు. వేరే సంస్థలు వారిని ఉద్యోగంలోనుండి తీసివేయకుండా ఉంటే చాలు, పని బానే చేసుకుంటాము అనుకున్నా.. జెన్ వై కు మాత్రం నిరంతర ప్రశంసలు కావాలి" (Aspen Ed &WSJ)


దేవుని దృష్టిలో గొప్పవారిగా ఉండాలి అనే దాన్ని పక్కన పెట్టి, ఎవరికి వారే నేనే గొప్ప వ్యక్తిని నేనే మంచి వ్యక్తిని అని భావించే రోజుల్లో మనం జీవిస్తున్నాము. ఈ స్వార్ధం అనేది సంఘంలోని ప్రాధాన్యతలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.


దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడం బదులు, మన స్వంత మహిమను వెతుకుతూ చాలా బిజీగా జీవిస్తున్నాము.


మనం మన దేవుణ్ణి సంతోపెట్టడం పై ఆసక్తి కలిగి ఉన్నామా లేక మనలను మనమే సంతోషపెట్టుకోవడం పై ఆసక్తి కలిగి ఉన్నామా?


కేవలం భాతికమైన వాటిపై అత్యాశ మాత్రమే మనలను నాశనం చేయదు.. కాని... అందరి మెప్పు పొందాలని లేక అందరిలో ముఖ్యమైన వారిమి అనిపించుకోవాలనే ఆ అత్యాశ కూడా మనలను ఖచ్చితంగా నాశనం చేస్తుంది.


మనం అనుకరించవలసిన  సరైన వైఖరి పౌలుకు ఉంది :

నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. (ఫిలిప్పీయులకు 3:8)

Whose Praise Are We Seeking?


బైబిల్ ప్రకారం స్వార్ధం గర్వం అనేవి ఎంత నాశనకరమైనవో ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా తెలుసుకుందాం!


నాకు చాలా ఇష్టమైన శుక్రవారం

ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో మంచి శుక్రవారం గురించి అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అవి మనలకు సవాలును స్ఫూర్తిని కలుగజేస్తాయి!

నాకు చాలా ఇష్టమైన శుక్రవారం మాటల్లో వర్ణించలేనంత బాధాకరమైన రోజు.


మానవజాతి యొక్క ఘోరమైన పాప స్థితిని అది బయలుపరుస్తుంది - నా పాపంతో సహా!


మానవజాతి - సత్యాన్ని, నిజమైన ప్రేమను, నీతిని, పరిశుద్దతను మంచి ఉద్దేశాన్ని చంపడానికి ఎంత వరకైనా వెళ్ళగలదు అనేది ఈరోజు బయలుపరిచింది. అలానే నేను కూడా నా పుట్టుక నుంచే దేవుని సత్యం నుండి తప్పించుకోవడం, నిరాకరించడం, తప్పుగా అర్ధం చేసుకోవడం అనే అంత స్థాయికి వెళ్లాను.


అయితే ఈ శుక్రవారం ఒక అద్భుతమైన, అమూల్యమైన, ఉద్దేశపూర్వకమైన, ఖచ్చితమైన, చాలా లోతైన శుక్రవారం కూడా.


అది మానవజాతిని పాపం నుండి మరణం నుండి తప్పించునే మార్గాన్ని తెలియజేసింది - నా పాపం నుండి మరణం నుండి కూడా.


ప్రేమమాయుడైన దేవుడు విచక్షణలేని, వికారమైన, దుష్టత్వం కలిగిన, ద్వేషించదగ్గ మానవజాతిని విడిపించడానికి ఎంత వరకైనా వెళ్తాడు అనేది ఈరోజు బయలుపరిచింది - ఆ మానవజాతిలో నేను కూడా ఉన్నాను.


చరిత్రలో ఈరోజుకు మంచి శుక్రవారం అనే పేరు పెట్టడం సరిపోయే పదం కాదేమో అని నా ఉద్దేశం.


ఎటువంటి నిర్వచనం ఈరోజును వర్ణించలేదు.


మరియు ఈరోజు తర్వాత ఆదివారం రాబోతుంది. ఆ ఆదివారానికి కూడా నేను అర్హురాలిని కాదు.


మనం ఒకరోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ముఖాముఖిగా చూడబోతున్నాము అనేది ఈ ఆదివారం మనకు స్పష్టం చేసింది (1 కొరింథీ13:12).


ఆయన గాయాలు నిత్యత్వంలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోని గురుతులుగా ఉంటాయి - ఆ గాయాలే నా ఆత్మ రక్షణకు కారణం (యోహాను 20:24-29).


ఈ శుక్రవారానికి నేను అర్హురాలిని కాను, కాని అది నా స్వంతం. ఈ శుక్రవారం నేను సంపాదించినది కాదు, ఆయన వరమే!

My Favorite Friday


ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో మంచి శుక్రవారం గురించి అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అవి మనలకు సవాలును స్ఫూర్తిని కలుగజేస్తాయి!


దేవుని వాక్యం గురించి నీ అభిప్రాయం ఏమిటి?


119వ కీర్తన "బాటలో" నడిచి, నిన్ను నీవే కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు వేసుకో.

 నీవు :

1. వాటి యందు సంతోషిస్తున్నావా, వాటి నుండి సలహాలను తీసుకుంటున్నావా?
"నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకర్తలైయున్నవి". (కీర్తనలు 119:24)


2. బయట సంస్కృతి సంప్రదాయాల విలువలు వాక్యానికి భిన్నంగా ఉండి, వాటి వలన నీవు హింసకు గురి అవుతున్నా, వాక్యాన్నే నమ్ముకోని ఉండగలుగుతున్నావా?
"నీ ఆజ్ఞలన్నియు నమ్మదగినవి పగవారు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముచున్నారు నాకు సహాయము చేయుము". (కీర్తనలు 119:86)


3. దేవుని వాక్యం ఇప్పటికీ నీతో మాట్లాడేది, శాశ్వతమైనది, మారనిది అనే నమ్మకం నీకు ఉందా?
"యెహోవా, నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగానున్నది 
". (కీర్తనలు 119:97)


4. దినమెల్ల దానిని ధ్యానించే అంత ప్రేమ నీకు ఉందా?
నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగానున్నది దినమెల్ల నేను దానిని ధ్యానించుచున్నాను. (కీర్తనలు 119:97)


5. విశేషజ్ఞానమునకు వివేచనకు పరిపూర్ణమైన ఆధారం కేవలం దేవుని వాక్యామేనని నీవు గ్రహించావా?
"నీ ఆజ్ఞలు.. నా శత్రువులను ... నా బోధకులందరిని... వృద్ధులను మించిన విశేషజ్ఞానము నాకు కలుగజేయుచున్నవి". (కీర్తనలు 119:98-100)


6. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దీనిని సంప్రదిస్తున్నావా?
"నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తప్పు మార్గములన్నియు నాకసహ్యములాయెను". (కీర్తనలు 119:104)


7. లోకసంబంధంగా విలువైన వాటికంటే దీనినే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా?
"బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజ్ఞలు నాకు ప్రియముగానున్నవి". (కీర్తనలు 119:127)


8. ఇతరులు దీనిని తృణీకరించడం నీకు కన్నీరు తెప్పిస్తుందా?
"జనులు నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కన్నీరు ఏరులై పారుచున్నది". (కీర్తనలు 119:136)


ఈరోజు 119వ కీర్తన చదివి, దేవుని వాక్యం పట్ల ప్రేమలో ఇంకా అభివృద్ధిపరచమని దేవున్ని ప్రార్ధించు!


How Do You Feel About God's Word?


119వ కీర్తన "బాటలో" నడిచి, నిన్ను నీవే కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నలు వేసుకో.


అద్భుతమైన మాట

పాత నిబంధనలో అంతర్భాగంగా చెప్పబడినది కొత్త నిబంధనలో బయలుపరిచబడింది.. సిలువలో పలికిన ఆ మాటే మనందరి జీవితాలను మర్చివేసింది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


"రానున్న విమోచకుని" గురించిన వార్త పాత నిబంధన గ్రంధంలో ఉన్న ప్రతీ పుస్తకంలో అంతర్భాగంగా దేవుడు వ్రాయించి ఉంచాడు. కాని నూతన నిబంధన గ్రంధంలో ముఖ్యంగా సువార్తలలో ఆ వార్తను స్పష్టంగా బయలుపరిచాడు. యేసు నిత్యత్వంలోనికి అరిచిన ఈ మాటకే దేవుడు మనలను సిద్దపరుస్తూ వచ్చారని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఆ మాటే "సమాప్తమైనది" యోహాను 19:30.


ఈ మాటే ప్రపంచాన్ని మార్చివేసింది.


ఈ మాటే క్రీస్తును వెంబడించే ప్రతీ క్రైస్తవుని గమ్యాన్ని మార్చివేసింది.


మన రక్షకుడు మన పాపం యొక్క పూర్తి భారాన్ని భరించి, జయించారు అనేది ఈ మాట ద్వారానే మనం అర్ధంచేసుకోవచ్చు.


సమాప్తమైనది అనే మాట మూల భాషలో చూస్తే "పూర్తిగా చెల్లించబడింది" అనే అర్ధం వస్తుంది. ఈ మాట సరిగ్గా సరిపోయే మాట.


యేసు చెల్లించినది మన ఋణం కాని తనది కాదు అనేది మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు.


'మంచి శుక్రవారం' అని మనం ఆచరించే ఆ రోజు శ్రమ యొక్క భయంకర రూపమైతే అదే మన దేవాది దేవుని యొక్క అతి పవిత్రమైన ప్రేమకు చరిత్రలో నిలిచిపోయే చిహ్నం.


ప్రతీ రోజూ సవాళ్ళను ఎదుర్కునే సమయాల్లో మనందరి ఆలోచనలు, మాటలు, హృదయాలు సిలువపై యేసు పలికిన ఆ ఆఖరి మాటపై దృష్టిని నిలుపును గాక!


"సమాప్తమైనది"


మన పాపానికి పూర్తిగా వెల చెల్లించబడింది, హల్లెలూయా!


3 Incredible Words!


పాత నిబంధనలో అంతర్భాగంగా చెప్పబడినది కొత్త నిబంధనలో బయలుపరిచబడింది.. సిలువలో పలికిన ఆ మాటే మనందరి జీవితాలను మర్చివేసింది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!యేసుతో కలిసి మెలుకువగా ఉందామా?

యేసు తన మరణానికి ముందు శిష్యులను ఒకటి చేయమని అడిగారు కాని వారు తిరస్కరించారు. ఆయన మనలను కూడా ఇప్పుడు అదే అడుగుతున్నారు. మనం కూడా తిరస్కరిద్దామా?

మరణమగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖములో మునిగియున్నది; మీరు ఇక్కడ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడి..~ యేసు (మత్తయి 26:38)


మన శ్రమలలో, ఒత్తిళ్లలో,దుఃఖంలో, నిరుత్సాహాలలో ఈ వాక్యాన్ని చదువుతూ, క్రీస్తు మన కోసం పొందిన శ్రమలను ధ్యానించాలి.


ఎందుకంటే మన పరిపూర్ణుడైన ప్రభువు 'తన ప్రాణము మరణమగునంతగా బహు దుఃఖమును' అనుభవించారు కాబట్టి.


"ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట, నేలపడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువులవలె ఆయెను". (లూకా 22:45)


వైద్యడైన లూకా ఈ విషయాన్ని ఆశక్తికరంగా వివరించారు. విజ్ఞాన శాస్త్రంలో దీనిని 'హేమాటిడ్రోసిస్' అంటారు.


లోకపాపభారాన్ని తన బాధ్యతగా మోయాలి, అలానే తండ్రి నుండి ఎడబాటు పొందాలి అనేవి ముందుగానే తలుచుకోని మన ప్రభువుకు తన చెమట గొప్ప రక్తబిందువులవలె నేలనుపడటం జరిగింది. ఆయన ఒక సాధారణ మానవుడుగా శ్రమను అనుభవించారు.


యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తన అవసరతలో తనతో పాటు మెలుకువగా ఉండమని శిష్యులను అడిగారు, కాని వారు నిద్రించారు. (1)


ఇప్పుడు ఆయన మనలను కూడా 'మెలుకువగా' ఉండమని.. ఆయన తిరిగి వచ్చేవరకు ఆయన అప్పగించిన పనిని చేయమని చెప్తున్నారు (మత్తయి 25:13; మార్కు 13:33).


మనము నిద్రించక మెలుకువగా ఉందామా?

-----------------

 

(1) నేను మొదటిసారి శిష్యులు నిద్రించడం గురించి చదివినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. కాని నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏమిటంటే యేసు పొందబోయే శ్రమలు గురించి అప్పటికి వారికి సరైన అవగాహన లేదు, అలానే వారిలో దేవుని ఆత్మ నివసించలేదు ఎందుకంటే అప్పటికి వారింకా పరిశుద్దాత్మ శక్తిని పొందలేదు గనుక (అపొస్తలలు కార్యములు 1:8). కాని మనము అలాకాదు...మనం దేవుని ఆత్మను పొందాము అలానే సిలువలో ప్రభువు సాధించిన దానిగురించి మనకు పూర్తి అవగాహన ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మనం మెలుకువగా ఉందాము ప్రియా క్రైస్తవులారా!


Keeping Watch with Jesus


యేసు తన మరణానికి ముందు శిష్యులను ఒకటి చేయమని అడిగారు కాని వారు తిరస్కరించారు. ఆయన మనలను కూడా ఇప్పుడు అదే అడుగుతున్నారు. మనం కూడా తిరస్కరిద్దామా?యేసు నీ బాధను అర్థం చేసుకుంటాడు

నువ్వు తృణీకరించబడినపుడు, వెక్కిరించబడినపుడు, వేధించబడినపుడు, ఒంటరితనంలో ఉన్నపుడు.. యేసును గురించిన ఈ సత్యాలు నీకు ఎంతో ఆదరణనిస్తాయి.


మత్తయి 26:23-49 లో యూదా యేసు ప్రభువును అప్పగించే సన్నివేశాన్ని చదివి నేనెంతో ఏడ్చాను. ఈ మధ్యే నా జీవితంలో కూడా ఇలాంటి ద్రోహన్నే నేను అనుభవించాను. ఈ సన్నివేశాన్ని చదవడం ద్వారా యేసు ప్రభువు అనుభవించిన ఆ బాధ ఎంతటిదో కొద్దిగా అర్ధం చేసుకోగలిగాను.


ఆయన మన బాధను కూడా అర్ధం చేసుకుంటారు. దీనిని మనం తెలుసుకోవడం ఎంతో ఆశీర్వాదకరం.


• నీ స్నేహితులకు కుటుంబసభ్యలకు నువ్వు ఎంత సహాయం చేసినా, నీ అవసరతలో వారు నిన్ను ఒంటరిని చేశారా? శిష్యులు కూడా ఇదే చేశారు మన యేసు ప్రభువుకు (మత్తయి 26:38-46;55-56). కనుక నీ బాధను ఆయన అర్ధంచేసుకోగలరు.


• శారీరికంగా నీవు వేధించబడ్డావా? వారు యేసు ప్రభువుకు కూడా అలానే చేశారు (మత్తయి 27:26). కనుక నీ బాధను ఆయన అర్ధంచేసుకోగలరు.


• నీవు వెక్కిరించబడ్డావా? యేసు ప్రభువు మరణం పొందేటంత దెబ్బలు తింటున్నపుడు వారు కూడా ఆయన్ని వెక్కిరించారు (మత్తయి 27:27-31). కనుక నీ బాధను ఆయన అర్ధంచేసుకోగలరు.


• నీవు చేయని నేరానికి నిందించబడ్డావా? యేసు ప్రభువు ఆ శ్రమను కూడా పొందారు (1 పేతురు 3:17-18). కనుక నీ బాధను ఆయన అర్ధంచేసుకోగలరు.


మన ప్రధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము లేనివాడుకాడు గాని, సమస్త విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను. (హెబ్రీయులకు 4:15)


Jesus Understands Your Pain


నువ్వు తృణీకరించబడినపుడు, వెక్కిరించబడినపుడు, వేధించబడినపుడు, ఒంటరితనంలో ఉన్నపుడు.. యేసును గురించిన ఈ సత్యాలు నీకు ఎంతో ఆదరణనిస్తాయి.