రూపాంతరం పొందటమా లేక లోక మర్యాదను అనుసరించడమా?


కొందరు క్రైస్తవులు పరిపక్వత పొందుతారు, కొందరు పొందరు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దానికి కారణాన్ని చూపి, క్రీస్తులో జీవితాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తుంది!


నేను క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడు, గొప్ప మార్పు నాలో కట్టలు తెంచుకోని ప్రవహించినట్టుగా అనిపించింది. నా బైబిల్ని, ఇతర క్రైస్తవ పుస్తకాలను చీల్చుకోని తినినట్టు చదివేదాన్ని, క్రైస్తవ హిత బోధను, క్రైస్తవుల సహవాసాన్ని ఆపేక్షించడం, కలిసి ఆరాధించడంలో ఎంతో ఆసక్తిని కలిగివుండేదాన్ని.


చాలా మంది నూతన విశ్వాసులు వారి కోరికల విషయంలో, లోకాన్ని చూసే విధానంలో ఇలాంటి తీవ్రమైన మార్పును అనుభవిస్తారు. కాని కాలం గడిచేకొద్దీ ఈ తీవ్రత క్షేణించిపోతుంది.


"క్రైస్తవులలో కొందరు పరిపక్వత పొందితే కొందరు పొందరు, ఎందుకని" అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా?


మనలను మనం 'సజీవ యాగాలుగా' చూసుకోవడం, దేవుడు మన మనస్సులను మార్చడానికి ఒప్పుకోవడం వల్లనే మనలో ఆ ఎదుగుదల కలుగుతుందని రోమీయులకు 12:1,2 చెబుతుంది.

కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునైయున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.


మన ఎదుగుదలను ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకొని అంచనా వేసుకోవడం చాలా మంచిది :


~మన జీవితాలు ఇంకా దేవుని బలిపీఠం పైనే ఉన్నాయా?


~దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రభావంతో ఎప్పటికప్పుడు మన మనస్సులు మార్చుకుంటున్నామా?


పాలు తాగే పాపాయిల్లాగ ఉండేందుకు నిరాకరిస్తూ, సువార్త యొక్క బలమైన ఆహారాన్ని ఆపేక్షిస్తూ ఉన్నప్పుడే మన విశ్వాసంలో ఎదగగలం. (హెబ్రీయులకు 5:11-14)


Transformed or Conformed?

కొందరు క్రైస్తవులు పరిపక్వత పొందుతారు, కొందరు పొందరు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దానికి కారణాన్ని చూపి, క్రీస్తులో జీవితాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తుంది!


గుడారపు-జీవితం

దేవుని వాక్యం క్రైస్తవులను గుడారాలతో పోల్చారని నీకు తెలుసా? ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సిద్ధాంతం.


'మనం గుడారాలం' అని అసలు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం.


కాబట్టి అరణ్యం అనే ఈ ప్రపంచంలో పునాదులు నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాం.


అందుకే దేవుడు ముందే మనలను హెచ్చరించాడు : కనుక యూదులు అరణ్యంలో ఉన్నపుడు, వారు దేవునికి ఒక గుడారాన్ని కట్టారు. అప్పటికి వారింకా వాగ్దాన దేశానికి చేరలేదు.


మనము కూడా ఇంకా చేరలేదు.


భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, చేతిపనికాక దేవునిచేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని యెరుగుదుము. (2 కొరింథీయులకు 5:1)


మనకు అర్ధంకాని శ్రమలను, అయోమయాన్ని, అన్యాయాన్ని, నిరుత్సాహలను, 'గుడారపు జీవితపు' బాధలను విశ్వాసమును బట్టే ఎదురుకుంటాం.


అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను..... గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి.  ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై యున్నాడో, పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహాము ఎదురుచూచుచుండెను. (హెబ్రీయులకు 11:8-10)


ప్రియమైన క్రైస్తవులారా, మనం గుడారాలమే, ఇంకా మన ఇంటికి చేరలేదు. మనం ఎదురుచూసే  శాశ్వతమైన పునాదులు కలిగిన, బాధ, అయోమయం లేని ఆ వాగ్దాన దేశమే మన ఇల్లు.


Tent-Life


దేవుని వాక్యం క్రైస్తవులను గుడారాలతో పోల్చారని నీకు తెలుసా? ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సిద్ధాంతం.


ఆలోచనలను ఆరోగ్యకరముగా ఉంచుకోవడానికి రెండు మార్గాలు

ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనా-జీవితాన్ని కలిగి ఉండటానికి దేవుని వాక్యం నుండి రెండు ముఖ్యమైన సూత్రాలను నేర్చుకుందామా!


ప్రతిఒక్కరికి రకరకాల బలాలు బలహీనతలు ఉంటాయి, మనలో చాలామందికి మరిముఖ్యంగా  "ఆలోచనలను చెరపట్టడం" అంటే అది ఒక అతి పెద్ద సవాలు (2 కొరింధీయులకు 10:3-6).


నేనైతే మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించేసి నన్ను నేనే పాడుచేసుకోగలను. కొందరైతే అసలు ఏ ఆలోచన లేకుండా బాధ్యతారాహిత్యంగానూ ఉండగలరు.


1. ఏవి యోగ్యకరమైనవో వాటి మీదే  ధ్యానముంచుకొవాలి (ఫిలిప్పీయులకు 4:8-9)


యోగ్యమైనవి ఆలోచించడం చెయ్యలేకపోతే?  అప్పుడే మనం అలాంటివి వెతికి మరీ వాటిపై దృష్టి నిలపాలి. మనజీవితం ఎంత కఠినంగా ఉన్నాగాని ఈ కిందివాటిపై మనం దృష్టి నిలుపవచ్చు.


A.  క్రీస్తులో మనకున్న రక్షణ (రోమీయులకు 6:23)

B. ఏదో ఒక రోజున మనకున్న కష్టాలు సమాప్తం అవుతాయి అనే సత్యం (ప్రకటన 21:4)

C.  దేవుని వాక్యం మరియు పాటలు ద్వారా నిరీక్షణని , శక్తిని పొందుకోవటం  (కొలొస్సీయులకు 3:16).


2. హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకోవడం (సామెతలు 4:23).


A. వినోదం (టి. వి, సినిమాలు,  మొదలైనవి. చెడు ప్రభావాలు) (కీర్తనలు 101:3)

B. సంగీతం (ఎఫెసీయులకు 5:18-20).

C. సంబంధాలు -  సరైన సన్నిహితులను ఎంపిక చేసుకోవడం. (1కొరింధీయులకు 15:33).

D. యోగ్యకరంగా ఆలోచించడానికి సరిపడా నిద్ర మరియు సరైన పోషణ కూడా ఎంతో సహాయపడతాయి.


మన జీవితాన్ని సరిచేసుకోవడానికి మనం సేవిస్తున్న మన అద్భుతమైన దేవుడు, ఆచరించగలిగిన ఈ మార్గాలను మనకి దయచేసినందుకు నేనెంతో కృతజ్ఞురాలిని!


2 Ways to Maintain Healthy Thinking


ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆలోచనా-జీవితాన్ని కలిగి ఉండటానికి దేవుని వాక్యం నుండి రెండు ముఖ్యమైన సూత్రాలను నేర్చుకుందామా!


ప్రేమించడం, ఆనందించడం

ఈరోజు వాక్యధ్యానం నీ జీవితభాగస్వామియందు ఆనందించడానికి కావాల్సిన ప్రోత్సాహాన్ని సలహాలను అందిస్తుంది. ప్రేమించడంతో పాటు ఆనందించడం కూడా తోడైతే అది ఎంతో అద్భుతంగా సంబంధంగా ఉంటుంది!


నీ భర్తయందు నీవు ఆనందిస్తున్నావా? ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నావా అని నేను అడగట్లేదు. నీవు ఆయనయందు ఆనందిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాను.


వీటి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉందని నీకు తెలుసా. ఒక వ్యక్తి యందు ఆనందించకుండా కూడా ప్రేమించొచ్చు. కాని ప్రేమతో పాటు ఆనందించడం కూడా తోడైతే ఆ బంధం ఇంకా మధురమైనదిగా ఉంటుంది.


ఎందుకని అనేకమంది జంటలు ఇదివరకు వారి మధ్య ఉన్న ఆనందాన్ని పోగొట్టుకొంటున్నారు?


1. తీవ్రమైన కోపం ఒక కారణం.


ఎవడైనను తనకు హానిచేసెనని యొకడనుకొనిన యెడల ఒకని నొకడు సహించుచు ఒకని నొకడు క్షమించుడి, ప్రభువు మిమ్మును క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. (కొలొస్సయులకు 3:13)


💜 ఈరోజే కొంచెం సమయం తీసుకోని ఆ వ్యక్తి గురించిన ఏమైనా పాత చేదు గాయాలు ఉంటే వాటి గురించి ప్రార్ధించి, పూర్తిగా అతన్ని క్షమించడానికి దేవుని సహాయం అడుగు.


2. తన భర్తయందు ఆనందాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఇంకో కారణం ఆనందించడాన్నే విడిచిపెట్టేయడం.


3. ఇంకో కారణం ఆ జంటలు ఒకరినొకరు ప్రోత్సాహించుకునే బదులు ఎప్పుడూ విమర్శించే దృష్టి కలిగి ఉండడం.


ఈ విమర్శించే వైఖరి వారి జీవితానికి సంబంధించిన అన్నింటిలోకి వ్యాపించేసి, వారిని మర్యాదలేని, ప్రేమలేని వారిలాగా మార్చేస్తుంది.


కాబట్టి మీరిప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే యొకనినొకడు ఆదరించి యొకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుడి. (1 థెస్సలొనీకయులకు 5:11)


వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి. (ఎఫెసీయులకు 4:29)


💜 నువ్వు నీ భర్తను (లేక భార్యను)  యదార్ధంగా ఎప్పుడు మెచ్చుకున్నావు? 'ప్లీజ్, థాంక్యూ' పదాలు ఎంత తరచూ మీరు ఉపయోగించుకుంటారు?


నీ భర్త నీ యందు ఆనందించాలి అనే కోరిక నీకు ఉంటే, ఇప్పటినుంచే నువ్వు అతని యందు ఆనందించడం మొదలుపెట్టు.. అది నీకు త్వరగా తిరిగి రావడం చూసి నువ్వే ఆశ్చర్యపోతావు.


నీ భర్త గురించి నీ హృదయానికి ఇంకా వ్యతిరేకంగానే అనిపిస్తూ, అతనియందు ఆనందించడం నీకు కష్టంగా అనిపిస్తే, ఇది ప్రయత్నించు :


అతనిలో ఉన్న మంచి లక్షణాలన్ని ఒకచోట వ్రాసుకో, నీ దృష్టి అతని బలహీనతలపై నుండి అతని బలాలపై స్థిరపడే వరకు ఆ లిస్ట్ ని రోజూ తప్పనిసరిగా చదువుకో (ఫిలిప్పీయులకు 4:8).


దేవుడు మనయందు ఆనందిస్తున్నాడు, మనం కూడా ఒకరియందు ఒకరు ఆనందించాలని ఆయన కోరిక (జెఫన్య 3:17)


Loved and Enjoyed


ఈరోజు వాక్యధ్యానం నీ జీవితభాగస్వామియందు ఆనందించడానికి కావాల్సిన ప్రోత్సాహాన్ని సలహాలను అందిస్తుంది. ప్రేమించడంతో పాటు ఆనందించడం కూడా తోడైతే అది ఎంతో అద్భుతంగా సంబంధంగా ఉంటుంది!


యేసుతో సమీపంగా

 క్రైస్తవుని ఎదుగుదలకు అవసరమైన చాలా ముఖ్యమైన అంశాన్ని ఒక్క-నిమిషంలోనే చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా తెలుసుకుందాం!


మన జీవితాలను ఎప్పుడైతే క్రీస్తుకు అప్పగించుకుంటామో, అప్పుడే మనము దేవుని పిల్లలము అయిపోతాము.


నిత్యత్వం గురించి మనం పూర్తిగా ఎరిగినవారం కాము.. తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి (1 కొరింథీయులకు 13:12). కాని అప్పుడు అంతా పరిపూర్ణమైనదిగా ఉంటుందని, మనము కూడా పరిపూర్ణలముగా ఉంటామని మాత్రం మనకు తెలుసు (ఫిలిప్పీయులకు 3:20-21).


కాని నీకు తెలుసా మనం ఎలా పరిపూర్ణలం అవుతామో?


క్రీస్తును సరిగ్గా చూడడం వలనే!


మన రక్షకుని ముఖాన్ని ఎపుడైతే చూస్తామో అప్పటికప్పుడే మనం మార్పు చెందుతాం ఎందుకంటే ఆయన ఎలా ఉంటారో అలానే ఆయన్ని చూస్తాం కనుక.


ప్రియులారా, యిప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమైయున్నాము. మనమిక ఏమవుదుమో అది ఇంక ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన యున్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. (1 యోహాను 3:2)


యేసులాగా మార్పు చెందుట అనేది ఇప్పుడే ఇక్కడే మొదలవుతుంది (2 కొరింథీయులకు 3:18). అదే జీవితంలో మన ప్రాముఖ్యమైన లక్ష్యం అయి ఉండాలి (ఫిలిప్పీయులకు 3:10)


దేవుని గురించి ఇప్పుడు మనకున్న జ్ఞానానికి, ఇప్పటికి మాత్రమే కాదు, నిత్యత్వంలోనికి కూడా ఎంతో విలువ ఉంది.. (1 తిమోతి 4:8).


కాబట్టి యేసును వక్రీకరించి చూసే ప్రయత్నాలను తృణీకరిద్దాం (2 కొరింథీయులకు 11:14). ఆయన వాక్యంలో ఆయన నిజంగా ఏమైయున్నాడని చెప్పబడిందో అలానే ఆయన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడదాం.


Drawing Closer to Jesus


క్రైస్తవుని ఎదుగుదలకు అవసరమైన చాలా ముఖ్యమైన అంశాన్ని ఒక్క-నిమిషంలోనే చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా తెలుసుకుందాం!


లొంగిపోవడం విజయానికి దారితీస్తుంది


మన జీవితంలో ఈ ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాన్ని పాటించకపోతే క్రీస్తు యొక్క శిష్యులుగా ఉండటం అసాధ్యం. అదేమిటో నీకు తెలుసా?


గలతీయులకు 2:20 లో చెప్పబడిన సారాంశం నీకు అర్థమైందా?


నేను క్రీస్తుతోకూడ సిలువ వేయబడియున్నాను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారునియందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను. (గలతీయులకు 2:20)


క్రీస్తుకు పూర్తిగా లోబడిన స్థితిని ఈ వాక్యం వివరిస్తుంది.


'లొంగిపోవుట' అనే పదం సైనికులకు సంబంధించినది.. కాని క్రైస్తవులు శత్రువులకు లొంగిపోకూడదు. శత్రువును వెంబడించడం మాని, క్రీస్తును వెంబడించడం మొదలుపెట్టాలి (ఎఫెస్సీయులకు 2:1-2)


మనం లొంగిపోవుట అనేది యేసు వద్దకు వచ్చినపుడు మొదలవుతుంది కాని అక్కడే ఆగిపోయేది కాదు.


ఇది జీవితకాలామంతా సమర్పించుకునే ప్రక్రియ, దేవుని చిత్తాలకు, జ్ఞానానికి ఎప్పటికప్పుడు విధేయత చూపాలి. కొన్నిసార్లు ఇంక నేను పూర్తిగా సమర్పించేసుకున్నాను అని మనం అనుకోవచ్చు కాని మనం 'ఆ ప్రాచీన పురుషుడుని' ఏ ఏ విషయాల్లో ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నామో దానిని పరిశుద్దాత్ముడు మరలా మనకు తెలియచేస్తాడు (ఎఫెస్సీయులకు 4:22-24)


అందుకే మన ప్రభువు అన్నారు 'ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరినయెడల తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను. (లూకా 9:23)


పూర్తిగా ఆయనకు లొంగిపోయి జీవించుట వలన గొప్ప శాంతిని, విశ్రాంతిని, మరియు మన దేవునిలోనే గొప్ప తృప్తిని పొందే ధన్యత పొందుతామని మర్చిపోవద్దు!


When Surrender Leads to Victory


మన జీవితంలో ఈ ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాన్ని పాటించకపోతే క్రీస్తు యొక్క శిష్యులుగా ఉండటం అసాధ్యం. అదేమిటో నీకు తెలుసా?


వాస్తవాలు లేక అనుభూతులు


యెషయా 57:15 ప్రకారం దేవుడు రెండు స్థలాలలో జీవించడానికి ఇష్టపడతాడు. ఈ అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యపరిచే, స్వపరీక్ష చేసుకోగలిగే వాక్యభాగాన్ని ఈరోజు ధ్యానంలో చూద్దాం!


నిపుణుల ప్రకారం ఎవరైతే తప్పు చేసామని ఒప్పుకోరో వాళ్ళు సిగ్గు, భాద్యత, హాని, చెడు అనే అనుభూతులను భరించలేరంట. వాళ్ళు ఎప్పుడూ తమ గురించి తాము మంచిగానే భావించుకోవడం అనేది వారికి ఎంతో ఇష్టమైన అనుభూతి అంట.


కనుక మనల్ని మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం : మనం దేనిపైన ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాము? అనుభూతులపైనా లేక వాస్తవాలపైనా ?


ఎవ్వరికీ వారు చెడ్డవారని, సిగ్గుపడాల్సినవారని, హానికరమైనవారని, భాద్యత తీసుకోవాల్సినవారని, గుర్తించడం ఇష్టం ఉండదు. కాని చాలాసార్లు మనం అలాంటివారమే.


మనది 10% తప్పు ఎదుటి వారిది 90% తప్పు అయినా సరే దేవుడు మనం పశ్చాత్తాపపడాలని ఆశిస్తాడు. ఎందుకంటే పాశ్చాత్తాపం వలనే దేవునితో మనం అన్యోన్య సంబంధంలో కొనసాగగలం, అలానే ఆయనలో మనం నమ్మకం, నిరీక్షణ తిరిగి పొందగలం.


దేవుడు అంటున్నాడు, "నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించువాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను". (యెషయా 57:15)


పాశ్చాత్తాపం పడని వారు ఆనందంగా ఉన్నాము అని అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వారిచేత వారే మోసపోయారు కాబట్టి.


యాదార్థమైన పాశ్చాత్తాపం సేదదీరుస్తుంది, పునరుద్ధరిస్తుంది, మనలో మార్పును తెస్తుంది. అది క్రీస్తు ప్రేమికులకు వాస్తవమైన ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని తెస్తుంది, అంతమాత్రమే కాక "దేవుడు నివసించు స్థలానికి" మనలను నడిపిస్తుంది.


Facts or Feelings


యెషయా 57:15 ప్రకారం దేవుడు రెండు స్థలాలలో జీవించడానికి ఇష్టపడతాడు. ఈ అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యపరిచే, స్వపరీక్ష చేసుకోగలిగే వాక్యభాగాన్ని ఈరోజు ధ్యానంలో చూద్దాం!