ఏశావు చేసిన ఒక మంచి పని

పాపపు జీవనశైలి కలిగిన వ్యక్తిగా ఏశావు ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ, అతను మంచి పని ఒకటి చేసాడు. అదేమిటో తెలుసుకోవాలంటే, ఈరోజు వాక్యధ్యాన్నాన్ని చదవాల్సిందే 💜


ఏశావు మొదట్లో ఎంతో దారుణంగా పడిపోయినప్పటికీ, తరువాత చాలా దైవికమైన పని ఒకటి చేసాడు.


యాకోబు తన సొంత ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్లే సమయానికి, యాకోబు గాని ఏశావు గాని దైవికమైన యవ్వనస్తులు కారు. వాస్తవంగా యాకోబే ఏశావుతో తనకున్న సంబంధాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం.. ఎందుకంటే యాకోబే ఏశావును శోధించి మోసంచేసి, అతని జ్యేష్టత్వపు హక్కును, ఆశీర్వాదాలను తీసేసుకున్నాడు. (1)


యాకోబు ఏశావును ద్వేషించడానికి ఉన్న కారణాలకంటే ఏశావు యాకోబును ద్వేషించడానికే ఎక్కువ కారణాలు ఉన్నాయి.


కాని యాకోబు ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా తిరిగి తన సొంత ప్రాంతానికి వస్తున్నపుడు, ఆదికాండము 33:4 లో ఏమని వ్రాయబడిందంటే :


"అప్పుడు ఏశావు అతనిని ఎదుర్కొన పరుగెత్తి అతనిని కౌగలించుకొని అతని మెడమీద పడి ముద్దుపెట్టుకొనెను; వారిద్దరు కన్నీరు విడిచిరి."


యాకోబు ఏశావుకు కొంత బహుమతులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినపుడు,"...ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉన్నది, నీది నీవే ఉంచుకొమ్మని చెప్పెను. (ఆదికాండము 33:9)


ఒక సంతృప్తిని క్షమాపణను కలిగిన వ్యక్తిగా మనం ఇక్కడ ఏశావును చూస్తాం (2), యాకోబుతో ఉన్న సంబంధం తిరిగి కట్టుకోవాలన్నదే ఏశావు కోరిక.


నీకున్న సంబంధాలలో నీవు కూడా ఇలా చేయాల్సిన అవసరత ఉందా? మనం పరిశీలించుకుందామా!


--------------------------


(1) దేవుడు యాకోబుకు ఆశీర్వాదాన్ని వాగ్దానం చేసాడు, కాని యాకోబు అతని తల్లి పరిస్థితులను తమ సొంత చేతుల్లోనికి తీసుకోని, దేవుడు ఇవ్వక ముందే, వారే ఆ ఆశీర్వాదాలను 'దొంగలించే' ప్రయత్నం చేశారు.


(2) ఏశావు జీవితంలో ఈ సన్నివేశం తప్ప ఎక్కడా అతను దైవికంగా కనపడడు.. కాని ఈ సన్నివేశం ఎంతో ముఖ్యమైనది. సమాధానపడటం అనేది ఇద్దరి వైపు సమ్మతి ఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది, ఏదైనా సంబంధం విరిగితే ఇరువైపుల వారు తమ హృదయాలను చాలా శ్రద్దగా పరిశీలించుకోవాలి.

బైబిల్ హబ్ కామెంటరీ నుండి :

"ఈ సన్నివేశంలో ఏశావు యొక్క ప్రవర్తన చూస్తే మంచి స్వభావం, క్షమించే గుణం కనబడుతుంది. యాకోబుకు కీడు కలిగించే ఉద్దేశం అతనిలో ఎక్కడా కనబడదు. 400 మందితో అతను వెళ్లడం అన్నది అనుకోకుండా జరిగింది గాని యాకోబు మీద కోపాన్ని చూపించే ఉద్దేశంతో కాదు. ఎందుకంటే ఆ సన్నివేశమంతటిలో ఎంతో  ఉదారంతో, సాధువుగా తాను ప్రవర్తించాడు.

ఎందుకు మనం 1 పేతురు 5:6-7 కంఠతపెట్టాలి?

మనం ఎందుకు 1 పేతురు 5:6-7 కంఠతపెట్టాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్య? ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!


నా హృదయాన్ని పగలుగొట్టే, నాకు గొప్ప బాధను, విసుగును, భయాన్ని కలుగజేసే ఎన్నో కష్టాలు నా జీవితంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.


దేవుని సహాయం లేకుండా నాకు నేను అవి సంభాళించుకొని నడువలేను. అవి నా దేవుని యొద్దకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉన్నందుకు నేనెంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాను.


కష్టాలలో సమస్యలలో ఎలా నిలబడి కొనసాగాలో 1 పేతురు 5:6-7 మనకు మంచి ఉపదేశాన్నిస్తుంది :

"దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద దీనమనస్కులై యుండుడి. ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి."


దీనమనస్కులైయుండుట:

మన పరిస్థితులను బట్టి మనం దేవుణ్ణి తీర్పు తీర్చం. మనకున్న జ్ఞానం, గ్రహింపు పరిమితమైనవి (1 కొరింధీయులకు 13:12).


ఆయన బలిష్ఠమైన చేతిక్రింద:

దేవుడు సర్వధికారి, ఆయన మన జీవితంలో జరిగే చెడును మన మంచికొరకు ఉపయోగించగలడని మనం మర్చిపోము (రో్మీయులకు 8:28).


తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు:

మనం మన దేవుని ప్రణాళికలకు ఉద్దేశాలకు లోబడినప్పుడు, మనం విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందుతాం, నిత్యత్వంలో మనం ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటాం (రో్మీయులకు 5:1-5; గలతీయులకు 6:9; యాకోబు 1:2-4; మత్తయి 6:20; 1 కొరింధీయులకు 3:11-15).


మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి:

ఈ ఒక్కటీ అన్నిటిని మార్చివేస్తుంది! కాని దీనిని మనం ఎన్నుకోవాలి : మనం చింతించాలా లేక ప్రార్ధించాలా అనేది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి (ఫిలిప్పీయులకు 4:6).


ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక:

ఈ విశ్వామంతటికీ దేవుడైనవాడు నీ గురించి చింతిస్తున్నాడు, శ్రద్ధగలిగి ఉన్నాడు! ఆయన ప్రేమే అన్నిటి విషయమై మనలను సరైన దృక్పధంలో పెడుతుంది (1 యోహాను 3:1).


Why We Should All Memorize 1 Peter 5:6-7


మనం ఎందుకు 1 పేతురు 5:6-7 కంఠతపెట్టాలి, ముఖ్యంగా కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్య? ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!

మట్టి లేక బంగారం?

దేవుని ఇంటిలో మనలో కొందరు మట్టి పాత్రలని, మరి కొందరు బంగారు పాత్రలని 2 తిమోతి 2:20-21 చెబుతుంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.


నేను కొత్తగా క్రైస్తవురాలిని అయినప్పుడు, చాలా పాశ్చాతాపపడ్డాను. నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి నా పాపస్వభావం గురించిన అవగాహన నాకు కలిగినప్పుడు, రక్షకుని అవసరం నాకెంత ఉందో నేను గ్రహించగలిగాను.


కాని ఆ అవగాహనను నేను చాలా తరచుగా  పోగొట్టుకుంటాను. అందుకే 2 తిమోతి 2:20-21 వచనాలను నాకు నేనే ఎప్పుడూ గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటాను:


"గొప్పయింటిలో వెండి పాత్రలును బంగారు పాత్రలును మాత్రమే గాక కఱ్ఱవియు మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్నుతాను పవిత్రపరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రయైయుండును."


మీ గురించి నాకు తెలీదు గాని, నేను మాత్రం నా తండ్రి ఇంటిలో ఒక ఘనత నిమిత్తమైన, పవిత్రమైన, ఆయన వాడుకొనుటకు అర్హమైన పాత్రగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాను.


ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే : పాశ్చాతాపపడటమే మట్టిగా ఉన్న మనలను బంగారంలాగా, పనికిరాని మనలను ఉపయోగపడే పాత్రలుగా మారుస్తుంది.


-------------------------


ముఖ్యగమనిక 

• పాశ్చాతాపం యొక్క అర్ధం : పాశ్చాతాపం అంటే కేవలం పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం మాత్రమే కాదు. పాపం నుండి తిరగడం. 'పాశ్చాతాపానికి' గ్రీకులో అర్ధం ఏమిటంటే ఒకరి మనస్సు లేక ఉద్దేశం మార్చుకోవడం. దీనినే 2 తిమోతి 2:20,21లో నిర్దారించడం నాకెంతో ఇష్టమైన విషయం. మనం ఎపుడైతే పాశ్చాతాపపడతామో అప్పుడు మనం ఘనహీనమైన ఉద్దేశాల నుండి ఘనమైన ఉద్దేశాలు కలిగిన వారంగా మార్పు చెందుతాం.. దేవుడు మన కొరకు ముందుగా సిద్దపరచిన ఉద్దేశాల వైపుగా పయనిస్తాం (ఎఫెస్సీయులకు 2:10).


Clay or Gold?


దేవుని ఇంటిలో మనలో కొందరు మట్టి పాత్రలని, మరి కొందరు బంగారు పాత్రలని 2 తిమోతి 2:20-21 చెబుతుంది. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.


ప్రతికూలతలో సౌందర్యం

మనం అనేకసార్లు దీనిని తప్పుగా అనుకుంటాం. క్రైస్తవులు ప్రతికూలతలను ఎందుకు ఎదుర్కోవాలో అర్ధంచేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం.


క్రీస్తు వచ్చేవరకు, ప్రతీ క్రైస్తవుడు పరీక్షగుండా వెళ్లాల్సిందే. పరీక్షంపబడని విశ్వాసి విశ్వాసనీయత పొందలేడు. - వారన్ వెయిర్సబ్


క్రైస్తవ జీవితం అంటే శ్రమలు లేని సుఖమైన జీవితం అని సాధారణంగా మనం అనుకుంటాం. "మనం" అని అంటున్నానంటే, నేను నా గురించే మాట్లాడుతున్నాను.


దేవుడు సుఖ ప్రయాణాన్నేమీ వాగ్దానం చేయలేదని నాకు తెలుసు (యోహాను 16:33); కాని ఎపుడైతే ప్రతీకూలత నన్ను దాడి చేసిందో, కొన్నిసార్లు నేను అయోమయం అయిపోయి, క్రుంగుదలతో తప్పు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాను.


దీనికి కారణం ఏమిటంటే ప్రతికూలత నా క్రైస్తవ జీవిత ఎదుగుదలకు చాలా మంచిది, అవసరమైనది అని నేను మర్చిపోయాననమాట. వాస్తవానికి ప్రతికూలతను బట్టి నేను సంతోషించాలి ఎందుకంటే అది నాలో ఓర్పును కలుగచేస్తుంది గనుక (రో్మీయులకు 5:3).


1 పేతురు 1:3-9 లో విశ్వాసాన్ని శుద్దిచేయాల్సిన బంగారంతో పోల్చిన ఆ సాదృశ్యం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.


శుద్ధిచేయడానికి ఉపయోగించే అగ్ని దాని సౌందర్యాన్ని చెరిపే మలినాలను నాశనం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ మలినాలు లోహాల ప్రాథమిక లక్షణాలను తీసివేసి, వాటికి విలువ లేకుండా చేస్తుంది.


శుద్ధపరచబడిన తరువాత దానిని తయారుచేసిన వానికి ఆ నగ ఎంతో మెప్పును తీసుకొస్తుంది, ఎలాగైతే  ఓర్పుతో కూడిన మన విశ్వాసం మన దేవునికి మహిమను తీసుకొస్తుందో అలా.


Beauty From Adversity


మనం అనేకసార్లు దీనిని తప్పుగా అనుకుంటాం. క్రైస్తవులు ప్రతికూలతలను ఎందుకు ఎదుర్కోవాలో అర్ధంచేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం.


మూడు రకాల మరణాలు

ఎవరైతే రెండుసార్లు మరణిస్తారో వారికి శిక్ష అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది. మూడు సార్లు మరణించడం అంటే ఏంటో నీకు తెలుసా? ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.• రెండుసార్లు మరణించేవారికి శిక్ష.


• మూడుసార్లు మరణించేవారికి రక్షణ.

మూడు విధాలుగా ఒక వ్యక్తి మరణం ఉంటుంది :

1. పాపంలో మరణం - మనమందరం ఈ స్థితిలో జన్మించాం (ఎఫెస్సీయులకు 2::1-2).

2. శరీరంలో మరణం - మనందరికీ ఈ ముగింపు నిర్దేశించబడింది (హెబ్రీయులకు 9:27) (1)

3. పాపానికి మరణించడం - మనమందరం ఈ స్థితి కొరకు రక్షించబడ్డాం. క్రైస్తవులం అయిన మనందరం పాత స్వభావాన్ని చంపుతూ, కొత్త స్వభావానికి జీవానిచ్చే ప్రక్రియలో ఉన్నాం (రో్మీయులకు 6:1-14).

దేవుని యొక్క న్యాయమైన తీర్పు కొరకు ఆయన సింహాసనం ముందు నిలబడినప్పుడు, ఎవరైతే క్రీస్తుతో మరణిస్తారో వారే క్రీస్తుతో లేపబడతారు (రో్మీయులకు 6:8).

అంతేకాకుండా, ఎవరైతే ఎంత తీవ్రంగా ఈ భూమిపై క్రీస్తు మరణాన్ని అనుభవిస్తారో, అంతే తీవ్రంగా ఈ భూమిపై క్రీస్తు జీవాన్ని అనుభవిస్తారు మరియు పరలోకంలో వారు పొందబోయే ప్రతిఫలం చాలా గొప్పది.

సత్యమేమితంటే, ప్రతీ యాదార్థమైన విశ్వాసి "మరణించడం నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు". (లూకా 9:23-24).

పూర్తిగా క్షమించుట ద్వారా, ఎక్కువ త్యాగంతో ప్రేమించుట ద్వారా, ఎక్కువ తగ్గింపుతో నడుచుట ద్వారా, ఎక్కువ అంకితభావంతో లోబడుట ద్వారా, ఎక్కువ ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుట ద్వారా, ఎక్కువ విశ్వాస్యతతో దేవుని చిత్తాలను నెరవేర్చుట ద్వారా, మన పాత స్వభావాన్ని ఆత్రుతతో వేటాడి మరణానికి అప్పజెప్పుదాం (ఎఫెస్సీయులకు 4:22-24).

క్రీస్తుతో మరణ అనుభవం మనకు జీవాన్నిస్తుంది (ఫిలిప్పీయులకు 3:10)
--------------------

నోట్ :

(1) యేసు రెండవ రాకడకు మనం సజీవంగా ఉంటే తప్ప.


ఎవరైతే రెండుసార్లు మరణిస్తారో వారికి శిక్ష అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది. మూడు సార్లు మరణించడం అంటే ఏంటో నీకు తెలుసా? ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది.ఎందుకని సిలువపైన ఉన్న దొంగకి శిష్యులకంటే గొప్ప విశ్వాసం ఉంది?

 

ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో సిలువపైన దొంగకి ఉన్న విశ్వాసంలోని అద్భుతమైన కోణాన్ని ధ్యానిద్దాం!

మనం సిలువపై దొంగ గురించి చర్చించేటప్పుడు ఎక్కువ 'మరణపడక పై నిజాయితీగా మారిన' వ్యక్తిగా చూస్తూంటాము. ఎందుకంటే అతను చాలా స్పష్టంగా యేసును, దేవుని రాజ్యాన్ని నమ్మి తన పాపాన్ని ఒప్పుకొన్నాడు (లూకా 23:39-42).

కాని ఈమధ్య ఆ దొంగలో ఉన్న అద్భుతమైన విశ్వాసాన్ని గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. దీనిని ఈ విధంగా వివరించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను :

యేసును బంధించినప్పుడు, శిష్యులలో చాలా మంది ఆయన్ని ఒంటరిగా వదిలేసి పారిపోయారు (మార్కు 14:50).

పేతురు ఆయన ఎవరో తెలీదని తిరస్కరించాడు (మత్తయి 26:69-75).

సిలువ వేసేటప్పుడు అక్కడ ఆడవాళ్లు మొదటి కొంచెం దూరంలో ఉన్నా, తరువాత యోహానుతో కలిసి సిలువకి సమీపంగా వచ్చారు (మార్కు 15:40,41; యోహాను 19:25-27). అయినప్పటికీ యేసు పునరుత్దానుడై తిరిగి లేస్తాడని వారు నమ్మలేకపోయారు (మార్కు 16:3).

పేతురు, యోహానులు ఖాళీ సమాధి దగ్గరకు వచ్చినపుడు, వాక్యంలో ఏమని వ్రాయబడిందంటే "ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి". (యోహాను 20:9).

మృత్యుంజయుడైన యేసును ఇతరులు చూసారని తెలిసినప్పటికీ, తోమా సందేహపడ్డాడు (యోహాను 20:24-29).

ఎమ్మాయి దారిలో ఉన్న ఇద్దరు శిష్యులు కలవరపడ్డారు (లూకా 24:13-35).

ఆయన ఆరోహణమయ్యే సమయంలో కూడా కొందరు శిష్యులు సందేహపడ్డారు (మత్తయి 28:16-29).

యేసుతో నడిచిన వారికే ఆయన అసహజమైన పునరుద్థానాన్ని నమ్మడం ఎంతో కఠినంగా అనిపించింది.

కాని సిలువపై ఉన్న దొంగ, మరణమవుతున్న యేసును, ఒక మోసగాడిగా అందరిచేత వెక్కిరించబడుతూ ఉన్న ఆ యేసును చూసి, పునరుద్థానాన్ని పొందకముందే ఆయన్ని విశ్వాసించాడు.

అది అద్భుతమైన విశ్వాసం అంటే!!

ఈ ప్రపంచం అంతా మన ప్రభువును వెక్కిరించినా, పరిస్థితులు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనివిగా అనిపించినా, మనం కూడా అలాంటి అద్భుతమైన విశ్వాసం చూపి యేసును మహిమపరుద్దామా! అలాంటి విశ్వాసం ప్రభువు మనందరికి దయచేయును గాక!!ఒక్క నిమిషంలో చదువగలిగిన ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో సిలువపైన దొంగకి ఉన్న విశ్వాసంలోని అద్భుతమైన కోణాన్ని ధ్యానిద్దాం!
ద్రాక్షావల్లిని హత్తుకొనుట

యేసు మన ద్రాక్షావల్లి అని యోహాను 15 చెప్తుంటే, ఆ ద్రాక్షావల్లికి ఎలా చురుకుగా లోబడి ఒక ఫలభరితమైన, ఆరోగ్యకరమైన విశ్వాసిగా మారాలో ఫిలిప్పీయులకు 2 వివరిస్తుంది.


తీగలు ఎలాగైతే ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే ఫలిస్తాయో, మనం కూడా అలా ఆయనలో నిలిచియుండాలని యేసు యోహాను 15 లో చెప్పడం చూస్తాం.


దీని అర్ధం ఏమిటంటే యేసు మనలో చేసే పనికి మనం చురుకుగా సమర్పించుకోవాలి.


ఫిలిప్పీయులకు 2:12-13 దీనినే ఈ విధంగా వివరిస్తుంది : "....భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. ఎందుకనగా మీరు ఇచ్ఛయించుటకును కార్యసిద్ధి కలుగజేసికొనుటకును, తన దయాసంకల్పము నెరవేరుటకై మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే."


మన పని నిజంగా సులువైనదే అయినా, దానిని మనం తీవ్రంగా తీసుకోవాలి (భయముతోను వణకుతోను). మనం అలా ఉంటే తప్ప దేవుడు మనలో చేసే పనిని మనం అనుమతించలేము. కాని దేవుని పని చాలా కష్టమైనది... అది మనలో నిజమైన శాశ్వతమైన మార్పును తీసుకొస్తుంది.


మన పని = ప్రార్ధన, వాక్యధ్యానం, పరిశుద్దుల సహవాసం, దైవిక ప్రభావాలు, దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడటం ద్వారా ద్రాక్షావల్లితో అంటుకట్టబడి ఉండటం.


దేవుని పని = మనలో వృద్ధిని కలిగించుట, ఆత్మీయ సౌందర్యంలో బలంలో వికసించేలా చేయుట, మన జీవితాలు మంచి పనులతో, ఆత్మీయ ఫలాలతో ఫలభరితం  చేయుట.


నిజమైన ద్రాక్షావల్లి అయిన యేసుకు చురుకుగా లోబడే మన పనిని మనం తీవ్రంగా తీసుకునే తీర్మానం ఈరోజు చేసుకుందామా!


Embracing Our Vine


యేసు మన ద్రాక్షావల్లి అని యోహాను 15 చెప్తుంటే, ఆ ద్రాక్షావల్లికి ఎలా చురుకుగా లోబడి ఒక ఫలభరితమైన, ఆరోగ్యకరమైన విశ్వాసిగా మారాలో ఫిలిప్పీయులకు 2 వివరిస్తుంది.