రాతినేలవంటి "విశ్వాసం"

రాతినేల వంటి మనుషులు: ఈరోజు వాక్యధ్యానాన్ని చదివి మీకు ఇలాంటి వారు ఎవరైనా తెలుసేమో ఆలోచించండి.


మన్ను లోతుగా లేక కేవలం రాతిని కప్పేఅంతే ఉండి అక్కడ విత్తిన విత్తనాలు "సంతోషంతో" మొలవడం, సూర్యుడు ఉదయించగానే వేరు లోతుగా లేదు గనుక అవి ఒడిలిపోయి మాడిపోవడం అనే దృశ్యాన్ని ఒకసారి ఊహించండి.


విత్తువాని ఉపమానంలో (మత్తయి 13:1-23, లూకా 8:4-15, మార్కు 4:1-20) విత్తనాలు తీసుకున్న ఇలాంటి నేలల వంటి మనుషుల గురించే యేసు ప్రభువు మాట్లాడారు.


వారు సంతోషంతో దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరిస్తారు కాని పరీక్షకు గురైనప్పుడు వెంటనే పడిపోతారు.


వారికి రక్షణ వల్ల వచ్చే లాభాలు కావాలి గాని అందులో ఉన్న బాధ్యతలు మాత్రం వద్దు. ఏ వాక్యాన్నైతే వారు సంతోషంతో స్వీకరించారో, ఆ వాక్యం ఆశించేది మాత్రం ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తారు. (1)


బహుశా ఈ సంస్కృతిలో ప్రసిద్ధి కాని వాక్యానుశారమైన బోధ పక్షాన నిలబడినందుకు వారిని జనాలు వెక్కిరిస్తున్నారేమో. బహుశా సువార్తను ప్రకటిస్తున్నందుకు వారు తిరస్కరించబడుతున్నారేమో. లేదా బహుశా ఒక క్రైస్తవ స్నేహితుడు వారి పాపాలు గురించి వీరితో ఘర్షణ పడుతున్నారేమో.


మనుషుల్లో వారికి గొప్పపేరు పోతుంది అని లేదా వారు తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది అనే వాటిని వారు ఎప్పుడైతే కనుగొంటారో అప్పటి నుండి మొదట వారికుండిన సంతోషం క్రమంగా అదృశ్యం అవ్వడం మొదలవుతుంది.


లోతులేని రాతినేలల వంటివారు, రక్షణ వెలతో కూడినది అనే విషయాన్ని అర్ధంచేసుకోలేరు (లూకా 14:25-35).


అలానే క్రీస్తును వెంబడించినందువల్ల వచ్చే నమ్మశక్యం కాని అపురూపమైన ప్రతిఫలాన్ని కూడా వారు అర్ధంచేసుకోలేరు (1 థెస్సలోనిక 5:23-24).


ఇలాంటి రాతినేలలవంటి మనుషులు యేసు యొక్క ప్రేమను తెలుసుకోవాలని అర్ధంచేసుకోవాలని ప్రార్ధిద్దాం.


-------------


(1) లూకా లో 'శోధన' అని వ్రాయబడితే  మత్తయి మరియు మార్కులో 'శ్రమ' అని వ్రాయబడింది.


Rocky-Ground "Faith"


రాతినేల వంటి మనుషులు: ఈరోజు వాక్యధ్యానాన్ని చదివి మీకు ఇలాంటి వారు ఎవరైనా తెలుసేమో ఆలోచించండి.


విత్తనంలో సమస్య లేదు

విత్తువాని ఉపమానం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా "రాతినేలవంటి మనుషులు నిన్ను నిరాశపరచనీయకు" అనే అంశాన్ని చూద్దాం.

మత్తయి 13:1-23, లూకా 8:4-15, మార్కు 4:1-20 లో యేసు ప్రభువు విత్తువాని ఉపమానం చెబుతూ దేవుని మాటలు వినే నాలుగు రకాల మనుషులు గురించి వివరించారు.


చెప్పిన మొదటి గుంపులో వాళ్ళు దేవుని వాక్యం వింటారు కాని వారి హృదయాలు మాత్రం రాతినేలలవలే ఉంటాయి. వాక్యవిత్తనం పైనే పడి ఉంటుంది గనుక త్రోక్కబడుతుంది లేదా ఒక పక్షి వచ్చి ఎలా దానిని మింగేస్తుందో అలా సాతానుడు దొంగలిస్తాడు.


పక్షులకు విత్తనాలు అంటే ఇష్టం గనుక వాటిని దొంగలిస్తాయి. కాని సాతానుకు దేవుని వాక్యం అంటే ద్వేషం గనుక వాక్యాన్ని దొంగలిస్తాడు.


దేవుని వాక్యం సజీవమైనది (హెబ్రీయులకు 4:12), పరిపూర్ణమైనది (కీర్తనలు 19:7), దైవావేశం వలన కలిగినది (2 తిమోతి 3:16), శాశ్వతమైనది (కీర్తనలు 119:89), తీయనిది, వెలకట్టలేనిది (కీర్తనలు 19:10) అని తెలిసినప్పటికీ కొంతమంది దేవుని వాక్యాన్ని పూర్తిగా తృణీకరిస్తారు అనే సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలని యేసు ప్రభువు ఆశిస్తున్నారు.


కాని ఇలా రాతినేలవలే కొందరు ఉంటారు అనే విషయం సువార్తను ప్రకటించకుండా ఆగిపోయేలా మనలను నిరాసపరచనీయకూడదు.


ఎందుకంటే సమస్య విత్తనంలో లేదు. సమస్య అంతా నేలలోనే.


The Seed is Not the Problem


విత్తువాని ఉపమానం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం ద్వారా "రాతినేలవంటి మనుషులు నిన్ను నిరాశపరచనీయకు" అనే అంశాన్ని చూద్దాం."దేవుని కనుపాప" అంటే అర్ధం ఏమిటి?

"నా కనుపాప" అంటే మనకు అమూల్యమైనవారు అని మీకు బహుశా తెలిసేవుంటుంది. కాని ఎందుకు? ఈ విషయాన్ని ఈరోజు వాక్యాధ్యానంలో చూద్దాం!

"నా కనుపాప లేక కనుగుడ్డు" అంటే ఎవరైనా మనకు అమూల్యమైన వారుగా ఉంటే వారిని అలా భావిస్తాం అనే విషయం అందరికీ తెలుసు.


గుడ్డు కంటిలో ఒక భాగం :


• అది చిన్న స్పర్శకు కూడా చలించిపోయే చాలా సున్నితమైనది.

• చిన్న చిన్న పదార్ధాల వల్ల కూడా సులభంగా దానికి హాని కలగొచ్చు.

• ఒకవేళ దానికి ప్రమాదం జరిగితే బాగవ్వడం కష్టం.


సహజంగా మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని అవయవాలకంటే మన కన్నులను మనం ఎక్కువ కాపాడుకుంటాం, సంరక్షించుకుంటాం.


సర్ వాల్టర్ స్కోట్ అనే వ్యక్తి షేక్ స్పీయర్ వ్రాసిన మిడ్ సమ్మర్ అనే వ్యాసంలో నుండి "కనుపాప" అనే పదాన్ని తీసుకోని 200 సంవత్సరాల తరువాత తన రచనల్లో వ్రాస్తే, అది చాలా ప్రసిద్ధికెక్కింది. కాని ఆ మాట మొట్టమొదట వ్రాయబడింది బైబిల్లోనే.


కీర్తనలు 17:9 లో దావీదు "తనను కనుపాప వలే కాపాడమని" దేవుణ్ణి అడుగుతాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 32:10, జెకర్యా 2:8 లో దేవుడు తన ప్రజలను "తన కనుపాప" అని పిలిచాడు.


క్రైస్తవులముగా మనమే దేవుని కానుపాపలము. ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. తన సృష్టి మొత్తంలో మనమే దేవునికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత... ఆయన స్వరూపంలో చేయబడ్డాం. ఆయన మనలను కాపాడతారు, మన కోసం మన గురించి ఎంతో పట్టించుకునే దేవుడు ఆయన.


ఈ విశ్వం అంతటిలో మనమే దేవునికి అమూల్యమైనవారం. ఇది ఎంత అద్భుతం!


What It Means to be "The Apple of God's Eye"


"నా కనుపాప" అంటే మనకు అమూల్యమైనవారు అని మీకు బహుశా తెలిసేవుంటుంది. కాని ఎందుకు? ఈ విషయాన్ని ఈరోజు వాక్యాధ్యానంలో చూద్దాం!నేను కేవలం మనిషిని

ఇది సర్వసాధారణంగా ఉపయోగించే సాకు, కాని దీనికి యేసు ప్రభువు ఎలా ముగింపు పెట్టాడో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో చూద్దాం!

మానవునిగా ఉండటం ఒకప్పుడు మంచిదే. దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాం గనుక మన సృష్టికర్తను సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబించాము.


కాని ఆదాము అవ్వలు దానిని పూర్తిగా మార్చేశారు.


ఆదాము స్వరూపంలో జన్మించేలా, మన సృష్టికర్తను అసంపూర్ణంగా ప్రతిబింబించేలా, పాపం మనలను నాశనం చేసింది (ఆదికాండము 5:1-3).


"నేను కేవలం మనిషిని" అనే మాట మనకొక సాకుగా మారిపోయింది.


అప్పుడే యేసు మానవుడయ్యాడు.

సమస్తాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాడు.


"నేను కేవలం మనిషిని" అనే సాకు నిలిచిపోయి, ఒక నిర్ణయంగా మారిపోయింది.


మనలో ఇంకా మానవ పాప స్వభావం ఉంటుంది, కాని మునుపటి ప్రవర్తన విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన చెడిపోవు మన ప్రాచీనస్వభావమును "వదలుకొని" మన చిత్తవృత్తియందు నూతనపరచబడినవారై, నీతియు యథార్థమైన భక్తియుగలవారై, దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీనస్వభావమును "ధరించుకొనవలెను". (ఎఫెసీయులకు 4:22-24)


"నేను కేవలం మనిషిని", కాని అలా జీవించనవసరం లేదు.


I'm Only Humanఇది సర్వసాధారణంగా ఉపయోగించే సాకు, కాని దీనికి యేసు ప్రభువు ఎలా ముగింపు పెట్టాడో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో చూద్దాం!20/20 ఆత్మీయ దృష్టి : లేఖనాల విలువను చూడటం

మనకు 20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే, దేవుని వాక్యం గురించి ఈ విషయాన్ని అర్ధంచేసుకోవాలి.


వాక్యధ్యానాలు వ్రాసే ప్రాఖ్యాతిగాంచిన ఒక రచయిత్రి, బైబిల్లోని వాక్యాలకంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలనే ఆత్రుతతో తన సొంత పుస్తకాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టింది. (1)


యదార్ధంగా చెప్పాలంటే ఆమె వైఖరి నన్ను చాలా కలవరపెడుతుంది.


నాకు సెమినరి నుండి మాస్టర్ డిగ్రీ ఉంది, నలభై ఏళ్ళకంటే పైనే నేను లేఖనాలను చదివాను. కాని దేవుని వాక్యంలో ఉన్న నిధిని త్రవ్వడం ఇప్పుడే మొదలుపెట్టాననే చెప్పొచ్చు.


20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే, ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూడగలిగేలాగా మన 'కన్నులను తెరువమని' దేవుణ్ణి అడగాలి (కీర్తనలు 119:19). మనుషుల మాటలకంటే దేవుని మాటలే మనం నమ్ముకోవాలి.


ఎందుకంటే :


1. బైబిల్లో ప్రతీ లేఖనము దైవావేశం వలన కలిగినదే (2 తిమోతి 3:16-17).


2. అది మనకు విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది (రో్మీయులకు 10:17).


3. అది దేవునికి అనుకూలమైనదానిని తప్పక నెరవేస్తుంది (యెషయా 55:10-11).


4. అది పరిపూర్ణమైనది (కీర్తనలు 19:7-11).


5. అది సజీవమైనది (హెబ్రీయులకు 4:12).


మనకు కచ్చితంగా దేవుని వాక్యం అంటే ఆత్రుత ఆకలి ఉండాలి, కాని ఆ వాక్యం కంటే ఇంకేదో కావాలనే ఆత్రుత మాత్రం ఉండకూడదు!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


(1) దేవుని వాక్యంకంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలని ఈ రచయిత్రి చెప్తుందంటే, ఆమె ప్రార్ధన, సహవాసం అనే ఆత్మీయ క్రమశిక్షణల ఆత్రుత గురించి మాట్లాడట్లేదు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆ ఆత్మీయ క్రమశిక్షణల కంటే ఆమె పుస్తకాలే ఆమె ఆత్మీయ జీవితానికి ఎక్కువ లాభకరంగా ఉందని ఆమె ఉద్దేశం. అంతే కాదు వ్యక్తిగతంగా దేవుని నడిపింపు, ప్రేరేపణ గురించి కూడా ఆమె చెప్పట్లేదు. మన వ్యక్తిగత అనుదిన జీవితాల్లో దేవుని నడిపింపు అడగటం తప్పనిసరి, అది చాలా ముఖ్యం.

కాని ఈ రచయిత్రి ఏమి ప్రాస్థావిస్తుందంటే, ఈ లోకానికి పంచాడానికి యేసయ్య నుండి ఆమె సందేశాలను తీసుకుంటుందని. కాని నా ఆందోళన ఏమిటంటే చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈమె మాటలనే దేవుని మాటలుగా భావిస్తున్నారు, దేవుని మాటలు ఉన్న బైబిల్ బదులు ఈమె మాటలు మాత్రమే చదువుతున్నారు.


20/20 Vision: Seeing the Value of Scripture


మనకు 20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే, దేవుని వాక్యం గురించి ఈ విషయాన్ని అర్ధంచేసుకోవాలి.20/20 ఆత్మీయ దృష్టి : దగ్గర చూపు

20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే కొంచెం దగ్గర చూపు కూడా మనకు అవసరం. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో తెలుసుకుందాం!


20/20 ఆత్మీయ దృష్టి ఉన్న క్రైస్తవులు కేవలం ప్రస్తుత పరిస్థితులను దాటి చూడగలిగే దూర దృష్టి ఉన్నవారు మాత్రమే కాదు, వారి చుట్టూ ఉండేవారి అవసరాలు చూడగలిగే దగ్గర చూపు ఉన్నవారు కూడా అయివుండాలి.


అందరూ స్వార్ధపరులుగా జీవిస్తున్న సమాజంలో మనం ఉంటున్నాం. కనుక మనకు సన్నిహితంగా ఉన్న వారి అవసరాలను మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం, అంటే ఉదాహరణకు: వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు, అనారోగ్యంతో ఉన్న పక్కింటివారు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తోటి ఉద్యోగులు, నష్టాల్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు.


లోకానుశారమైన క్రైస్తవులు ఇతరుల అవసరాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉండటమే కాక, బాధల్లో ఉన్న వారిని ఇంకా బాధపెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారిమీదే వారు దృష్టి నిలుపుతారు కాబట్టి.


కాని దేవుడు మనలను ఉన్నతమైన దానికోసం పిలుచుకున్నాడు. మనలను మనం ఉపేక్షించుకోవడం, మన జీవితాలను మనం పోగొట్టుకోవడం (మత్తయి 16:24-26) కోసం మనలను పిలుచుకున్నాడు. ఎందుకంటే మన సహజ స్వభావం మన సొంత విషయాలనే మనం పట్టించుకుంటూ, ఇతరుల అవసరాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం అని ఆయనకు తెలుసు.


తనను తాను త్యాగం చేసుకున్న ఉన్నతమైన ఉదాహరణ మన ప్రభువే. మన దగ్గరకు వచ్చి మనలను రక్షించడానికి ఆయన తనను తాను ఎంతగానో తగ్గించుకున్నాడు (ఫిలిప్పీయులకు 2:3-7).


మన స్వార్ధపూరిత ఉద్దేశాలను విడిచి, దేవుని ఉద్దేశాలను వెతకగలిగితే, మన జీవితం యొక్క నిజమైన అర్ధం మనం  తెలుసుకోగలం (మత్తయి 16:24-26).ఈ క్రింది వాక్యభాగాలను ధ్యానించాడానికి కొంత సమయాన్ని తీసుకోని, ఆత్మీయ దృష్టిలో మెరుగవుదామా :


• అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువనెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించుకొనును. ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి ప్రయోజనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమియియ్యగలడు? (మత్తయి 16:24-26)


• కక్షచేతనైనను వృథాతిశయము చేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనస్సుగలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగ్యుడని యెంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను. క్రీస్తుయేసునకు కలిగిన యీ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసికొనెను. (ఫిలిప్పీయులకు 2:3-7)


20/20 Vision: Nearsighted20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే కొంచెం దగ్గర చూపు కూడా మనకు అవసరం. ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో తెలుసుకుందాం!


20/20 ఆత్మీయ దృష్టి : దూరదృష్టి కలిగివుండటం

మనకు 20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే, ఇప్పటి పరిస్థితులను ప్రస్తుతానికి మించి చూడాలి. దీనినే ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది!


జీవితం మనకు అన్యాయం, రోగాలు, గాయాలు, ఆర్ధిక సమస్యలు, అనుకోని మరణాలు ఇలా ఇంకా ఎన్నెన్నో వేల సమస్యలను తీసుకొస్తుంది.


దేవుడు మనకు దుఃఖం లేని సమస్యలు లేని జీవితాలను ఇస్తానని వాగ్దానం చేయలేదు (యోహాను 16:33).


విచారం ఏమిటంటే, తరచూ మనము ఈ లోక కష్టాలను అతిగా అంచనా వేస్తూ, నిత్యమైన శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాలను చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తాము.


కాని 20/20 ఆత్మీయ దృష్టి ఉన్న క్రైస్తవులు, ప్రస్తుత పరిస్థితులను మించి చూడగలరు, వారు దూరదృష్టి ఉన్నవారు. ఈ లోక కష్టాలను వారు "క్షణమాత్రం ఉండే చులకని శ్రమలుగా" చూస్తారు, అందుకే దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటినే నిదానించి చూస్తారు (2 కొరింధీయులకు 4:18).


పాత నిబంధనలో ఉన్న పరిశుద్ధుల వలే, ఈ భూమి మీద వారు "యాత్రికులు పరదేశులని" గ్రహించినవారై, శాశ్వతమైన పరలోక వాగ్దానాలపై దృష్టి నిలుపుతారు (హెబ్రీయులకు 11:13).


వారికి వారు నిరీక్షించే దానిపై విశ్వాసం ఉంది, అదృశ్యమైనవి చూస్తాము అనే నిశ్చయత ఉంది (హెబ్రీయులకు 11:1).


ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న కష్టాలను లేక సుఖాలను ఎలా చూడాలో అలానే వాటిని చూడటానికే జాగ్రత్తపడదాం. అవి అశాశ్వతమైనవి. మన భవిష్యత్తు క్రీస్తులోనే ఉంది అనే సత్యాన్ని చూడడంలో జాగ్రత్తపడదాం. ఎందుకంటే అదే శాశ్వతమైనది.


20/20 Spiritual Vision: Being "Farsighted"


మనకు 20/20 ఆత్మీయ దృష్టి కావాలంటే, ఇప్పటి పరిస్థితులను ప్రస్తుతానికి మించి చూడాలి. దీనినే ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది!