9#. జనులు మిమ్మును నిందించినయెడల మీరు ధన్యులు!

ఈ వాక్యధ్యానం ఎనిమిదవ ధన్యతలోని రెండవ భాగం. ఇది మనకు ఎంతైనా మేలుకరం! ❤


నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీమీద అబద్ధముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు. సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి. (మత్తయి 5:11,12)


మనం ఇతర దేశాల్లో హింసింపబడుచున్న క్రైస్తవులు గురించి ప్రార్ధించాలి. మనకున్న కొద్దిపాటి హింసను సిగ్గుపడకుండా ఎదుర్కొంటూ 'వారితో నిలబడాలి'.


యదార్థమైన క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ ప్రసిద్ధి పొందరని యేసు ప్రభువు హెచ్చరించారు :


మీరు లోక సంబంధులైనయెడల లోకము తన వారిని స్నేహించును; అయితే మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిమ్మును లోకములోనుండి ఏర్పరచుకొంటిని; అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది. (యోహాను 15:19)


మనం ఎంతగా ద్వేషించబడినా, 'క్రీస్తు యొక్క శ్రమలలో కొంతైనా పాలుపొందే ధన్యత' దొరికిందని ఆనందించాలి (1 పేతురు 4:12-13; ఫిలిప్పీ 3:10).


మన కొద్దిపాటి శ్రమలు, దేవునిలో మన అన్నలు చెల్లెల్లు అనుభవిస్తున్న కఠినమైన శ్రమలను గుర్తుచేసే జ్ఞాపికలు (1 కొరింధీ 12:26).


యేసు ఆయన అనుచరుల ప్రసిద్ధిని వివరించిన మరికొన్ని వచనాలు :


• క్రీస్తుయేసునందు సద్భక్తితో బ్రదకనుద్దేశించువారందరు హింసపొందుదురు. (2 తిమోతి 3:12)


• మీరు నా నామము నిమిత్తము అందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు; అంతము వరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. (మత్తయి 10:22)


• ... ఇప్పుడైతే వారు నన్నును నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించియున్నారు. (యోహాను 15:24)


• ... మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనములచేత ద్వేషింపబడుదురు. (మత్తయి 24:9)


• లోకము మిమ్మును ద్వేషించినయెడల మీకంటె ముందుగా నన్ను ద్వేషించెనని మీరెరుగుదురు. (యోహాను 15:18)


• ... మిమ్మును చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచున్నానని అనుకొను కాలము వచ్చుచున్నది. (యోహాను 16:2)


9: Blessed are You When People Insult You


ఈ వాక్యధ్యానం ఎనిమిదవ ధన్యతలోని రెండవ భాగం. ఇది మనకు ఎంతైనా మేలుకరం! ❤


# 8: నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు!

నీతి నిమిత్తము హింసింపబడటం అనే ధన్యత నీకు అర్థమైందా? దీనికి మన జీవితాలకు ఎంతో సంబంధం ఉంది!


నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు; పరలోక రాజ్యము వారిది. (మత్తయి 5:10)


తప్పు చేసి లాభం పొందే అవకాశం ఉన్నా, లాభం లేకపోయినా మంచే చేయాలని క్రైస్తవులు దేవుని నుండి ఆజ్ఞ పొందారు (కీర్తన 15:4). కాని ఈ ధన్యత దీనిని మించి మాట్లాడుతుంది. సరైనది చేసినందుకు హింసింపబడటం గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది.


క్రీస్తుయేసునందు సద్భక్తితో బ్రదకనుద్దేశించువారందరు హింసపొందుదురు (2 తిమోతి 3:12) అని దేవుని వాక్యం వాగ్దానం చేసింది.


ప్రస్తుత ప్రపంచంలో, సరైనది చేయడమంటే దేవుని సత్యాలను నిర్మొహమాటంగా చెప్పడమే (లూకా 9:26).


సృష్టి గురించి మాట్లాడితే, లోకం మనలను "అజ్ఞానులని" వెక్కిరించవచ్చు. దేవుని ప్రేమలోనుండి వచ్చిన ఆజ్ఞల్లో ఒకటి "లైంగిక అనైతికత" అని చెబితే మనలను "ద్వేషించేవారని" వెక్కిరించవచ్చు .  అబార్షన్ ద్వారా జీవితం చూడని పసిబిడ్డలు గురించి మాట్లాడితే మనలను "ఎంపికకు వ్యతిరేకులు" అని ముద్ర వేస్తారు.


ఇటువంటి అవమానాలను భరిస్తూనే, సరైనవి చేసుకుంటూ పోవడం ఎలా?


మనం "దేవుని గురించిన మనస్సాక్షి" కలిగినవారం గనుక ఈ వెక్కిరింపులను భరించగలం అని 1 పేతురు 2:19 చెబుతున్న సత్యం.


8: Blessed are Those Who are Persecuted for Righteousness


నీతి నిమిత్తము హింసింపబడటం అనే ధన్యత నీకు అర్థమైందా? దీనికి మన జీవితాలకు ఎంతో సంబంధం ఉంది!


#7. సమాధానపరచువారు ధన్యులు!

సమాధానపరచువారు ధన్యులు. అసమాధానపరచువారి నాలుగు లక్షణాలు, సమాధానపరచువారి మూడు లక్షణాలు గురించి ఈరోజు వాక్యధానంలో చూద్దాం!


సమాధానపరచువారు ధన్యులు ; వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు. (మత్తయి 5:9)


"అసమాధానపరుచువారు" అనేకులు. వారు:

1. సమస్యలు గురించి మాట్లాడటానికి నిరాకరిస్తారు.
2. క్షమించడానికి నిరాకరిస్తారు.
3. వారి లోపాలను ఒప్పుకోవడానికి నిరాకరిస్తారు.
4. వారిని వారు తీర్పు తీర్చుకోవడం బదులు ఇతరులను తరుచూ తీర్పు తీరుస్తారు.


అసమాధానకారకులతో మనం సమాధానపడలేము కాని వారి ప్రవర్తనను పోలిన ప్రవర్తనలోనికి మనం కూడా మారిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తపడాలి.


సమాధానపరచువారు చాలా అరుదైనవారు:

1. సమాధానం కోసం వారు చేయగలిగింది చేస్తారు. వారు ఇతరుల వైపు నుండి ఆలోచించి అర్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, ఇతరుల గురించి ఉన్నతంగానే ఆలోచిస్తారు. రోమా 12:18; 14:19.


2. ఇతరులు ఇంకా పరిష్కారానికి రాని వివాదాలు గురించి చర్చిస్తుంటే అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోరు. ఇతరులతో సమాధానం లేకపోతే దేవుని సంతోషపెట్టలేరని వారికి తెలుసు. మత్తయి 5:23-24


3. ఇతరుల కోరికలు భావాలు అర్ధం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు.. కాని సంబంధాల్లో వారికిష్టమైన నియమాలే పెట్టరు. ఇతరుల ఆలోచనలు విని, సంబంధాన్ని మెరుగు పరచడానికి యదార్ధంగా ప్రయత్నిస్తారు. ఫిలిప్పీ 2:3-4


అందరితో ప్రాణ స్నేహితుల్లాగా ఉండాలని దేవుడేమి ఆశించడు కాని ఇతరులను క్షమించి, వారి వైపు నుంచి ఆలోచించి, దయ చూపాలని ఆశిస్తాడు!


సమాధానపరచువారు ధన్యులు!


సమాధానాన్ని వెంబడించమని నిన్ను ఈరోజు ప్రోత్సాహిస్తున్నాను.


ఈరోజు కొంత ధ్యానించడానికి క్రింది వాక్యభాగాలు :


• శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుష్యులతో సమాధానముగా ఉండుడి. (రోమీయులకు 12:18)


• కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధ మేమైననుకలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి, మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము. (మత్తయి 5:23,24)


• కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనస్సుగలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగ్యుడని యెంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను. (ఫిలిప్పీయులకు 2:3,4)


7: Blessed are the Peacemakers


సమాధానపరచువారు ధన్యులు. అసమాధానపరచువారి నాలుగు లక్షణాలు, సమాధానపరచువారి మూడు లక్షణాలు గురించి ఈరోజు వాక్యధానంలో చూద్దాం!


# 6: హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు

హృదయ శుద్ధిగలవారు దేవుని చూస్తారని మత్తయి 5వ అధ్యాయం చెబుతుంది. దీని అర్థం ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది!


హృదయ శుద్ధి గలవారు💗 ధన్యులు; వారు దేవుని చూచెదరు. (మత్తయి 5:8)


లోపం లేని వ్యక్తులంటూ ఎవరూ ఉండరు, కాని హృదయ💗 శుద్ధి గలవారు శుద్ధమైన ఆలోచనలు, కోరికలు, ఉద్దేశాలు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూరు. పరిశుద్దాత్మ యొక్క ఒప్పుదలకు వారు వెంటనే స్పందిస్తారు, దేవుని సంతోషపెట్టాలనే కోరిక కలిగి ఉంటారు (ఎఫెస్సీ 5:9-10).


సత్యమునకు భిన్నమైన బోధలు, కల్పనా కథల వైపు తిరగడం కాక, వాక్య సత్యాలకే వీరు కట్టుబడి ఉంటారు (1 తిమోతి 1:3-5)


ప్రతీ క్రైస్తవుడు శుద్ధమైన హృదయం 💗 కలిగి ఉండాలనే దైవాజ్ఞను పొందాడు (1 ధెస్సలొనిక 4:7, 1 యోహాను 3:2-3).


హృదయ  💗 శుద్ధి గలవారు "దేవుని చూస్తారు" ఎందుకంటే వారికి దేవుని గుణాలు గురించిన సరైన అవగాహన ఉంటుంది గనుక (హెబ్రీయులకు 12:14), ఆ అవగాహనే వారికి తాత్కాలికమైనవి కాక శాశ్వతమైనవి చూడగలిగే సామర్ధ్యతనిస్తుంది (2 కొరింధీ 4:18).


యేసును ముఖముఖిగా ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తానా అని హృదయ  💗శుద్ధిగలవారు ఆరాటపడతారు, అలా చూసి ఆయన పరిశుద్ధతను, వారిపై ఆయనకున్న ప్రేమను పరిపూర్ణంగా అర్ధం చేసుకుంటారు (1 కొరింధీ 13:12; ప్రకటన 22:3-5).


హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు 💗


హృదయ 💗 శుద్ధిగలవారి కోరికలు ఎలా ఉంటాయో ఫిలిప్పీ 3:7-21 లో వెల్లడయింది. ఈ వాక్యభాగం చదవడానికి కొంత తీసుకోని, వాటిని ఈ వారం అంతా ధ్యానిస్తూ, దేవుణ్ణి హృదయ💗శుద్ధి కోసం వేడుకుందాం!


 💗 💗 💗 💗 💗 💗


నోట్చేర్చబడిన వాక్యభాగాలు పరిశుద్ధత మరియు పవిత్రత గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ఇవి రెండూ ఒకటేలాగా అనిపిస్తాయి. గ్రీకులో పవిత్రత (ప్యూరిటీ) అంటే వేరుపర్చుట, శుభ్రం చేయుట, పాపపు ప్రభావాల నుంచి ప్రక్షాళించుట. కాని గ్రీకులో పరిశుద్ధత (హోలీనెస్) అంటే భిన్నంగా ఉండుట లేక ఒక పనికి ప్రత్యేకపరచుట, దేవుని గుణాలను పోలి ఉండుట అని అర్ధం. పరిశుద్ధతలో పవిత్రత కూడా ఉంటుంది కాని దానికి మించి ఇంకా ఎక్కువ అర్ధం ఇందులో ఉంది!


6: Blessed are the Pure in Heart


హృదయ శుద్ధిగలవారు దేవుని చూస్తారని మత్తయి 5వ అధ్యాయం చెబుతుంది. దీని అర్థం ఈరోజు వాక్యధ్యానం వివరిస్తుంది!


#5: కనికరముగలవారు ధన్యులు

కనికరముగలవారు ధన్యులు - అనే అయిదవ ధన్యత గురించి ఈరోజు వాక్యధ్యానం, స్ఫూర్తినిచ్చే కనికరంతో నిండిన సత్యాలను వివరిస్తుంది. నేర్చుకుందామా!


కనికరముగలవారు ధన్యులు; వారు కనికరము పొందుదురు. (మత్తయి 5:7)


కనికరము లేని లోకాన్ని ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. అందులో క్షమాపణ లేదు, సహాయం లేదు, రక్షణ లేదు.


కనికరము మన ప్రపంచంలో ఒక భాగంగా ఉండటానికి ఒక ఒక్క కారణం ఏమిటంటే -  మనం "కరుణాసంపన్నుడైన దేవునిచే" సృష్టించబడ్డాము కనుక (ఎఫెసీ 2:1-5).


ఆయన వాక్యమే కనికరంతో నిండిన ఈ క్రింది సత్యాలను మనకు అందిస్తుంది :


1. కనికరం మనం సంపాదించలేనిది (తీతుకు 3:5).


2. కనికరాన్ని దేవుని నుండే మనం నేర్చుకోగలం (లూకా 6:36).


3. కనికరం చూపడానికి నిరాకరించడం అంటే మనలో కృతజ్ఞత లేదని అర్థం (మత్తయి 18:21-35).


4. కనికరం జ్ఞానం నుండి వచ్చేది.

"అయితే పైనుండివచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తరువాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునై యున్నది (యాకోబు 3:17)


5. తీర్పును మించి జయించేది కనికరం.

కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీర్పు పొందును; కనికరము తీర్పును మించి అతిశయపడును. (యాకోబు 2:13)

తీర్పుకు తగిన సమయం ఉంటుంది, కాని తీర్పును కనికరంతో కొట్టివేసే సమయాలు కూడా ఉంటాయి (1).


నీవు కనికరాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా? (మీకా 6:8)


కనికరముగలవారు ధన్యులు


--------------


నోట్ :
కనికరం, కృప రెండూ కొంచెం ఒకే అర్ధం ఇచ్చేలా కనిపించినా ఆ రెండూ ఒకటి కాదు. రెంటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సంక్షిప్తంగా వివరించాలంటే - మన పాపాలకు ప్రతిఫలంగా మనం శిక్షకు అర్హులమైనా దేవుడు  శిక్షించకపోవడం కనికరమైతే, మనకు అర్హతలేకపోయినా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించడం కృప. కనికరం మనలను తీర్పు నుండి తప్పిస్తే, అర్హత లేని మనకు దయను విస్తరింపచేయడమే కృప!


(1) ఎవ్వరికి తీర్పు తీర్చకూడదు అనే బోధ చాలా ప్రఖ్యాత చెందిన రోజుల్లో మనం ఉన్నా, దేవుని వాక్యం మనలను తీర్పు తీర్చమనే ప్రోత్సాహిస్తుంది. కాని అది వాక్యానుసారముగా సరైన పద్దతిలో ఉండాలి. కాని చాలా ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో తీర్పును కనికరం జయించింది. దానికి ఉన్నతమైన ఉదాహరణ : పశ్చాతాపపడిన వారికి దేవుడు రక్షణ అనుగ్రహించడం (రోమా 6:23). ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు : మేలు చేత కీడును జయించడం (రోమా 12:21), కీడు చేసిన వారిని సహించి, క్షమించడం (కొలస్సీ 3:13), ప్రేమతో శత్రువుల కోసం ప్రార్ధించడం (మత్తయి 5:44).


#5: Blessed are the Merciful


కనికరముగలవారు ధన్యులు - అనే అయిదవ ధన్యత గురించి ఈరోజు వాక్యధ్యానం, స్ఫూర్తినిచ్చే కనికరంతో నిండిన సత్యాలను వివరిస్తుంది. నేర్చుకుందామా!


#4: నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు

నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గురించిన ధన్యత యొక్క అర్థం నీకు పూర్తిగా అర్థమైందా? ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు; వారు తృప్తిపరచబడుదురు. (మత్తయి 5:6)


నీవు బాగా దాహంగా, ఆకలితో ఉన్నప్పటి సమయాలు గుర్తుచేసుకోని, ఆ రెంటిని కలిపి, ఈ ధన్యతను ఒక ఉపమానంగా ఆలోచించు.


నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు, దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవించాలనే తీవ్రమైన కోరిక కలిగి ఉంటారు.


వారు వారిలో ఉన్న చిన్న చిన్న పాపాలను సమర్ధించుకోవడం లేదా వాటితో సరిపెట్టుకోవడం చేయరు. వాటికై యదార్ధంగా, నిజాయితీగా, పరిపూర్ణంగా, ఎటువంటి సమర్ధించుకోవడం లేకుండా పశ్చాతాపపడతారు.


సంబంధాల్లో ఇతరులపై నిందలు వేయడం కంటే, వారి తప్పు తక్కువే అయినా, తమను తామే నిందించుకుంటారు.


క్రైస్తవ్యం యొక్క అనారోగ్యకరమైన ఆహరం తినడానికి, సంస్కృతి యొక్క కృత్రిమమైన రుచులను ఆస్వాదించడానికి వారు నిరాకరిస్తారు.


వారి జీవితానికి ఏది సరైనదో తెలుసుకోవాలనే తీవ్రమైన కోరికతో, అనుదిన ఆహారం కోసం ఆధారపడేంతగా వారు దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడతారు (మత్తయి 4:4). వారి ఆత్మలను ఉజ్జీవపరిచే జీవజలాన్ని ప్రభువే ఇవ్వగలరు అని గ్రహించి, ఆయనతో సమయం గడపడానికి ఎంతో దాహంతో ఉంటారు (యోహాను 4:14).


నీకు నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు ఉన్నాయా? ఒకవేళ ఉంటే, నీవు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువగానే తృప్తిని పొందుతావు. నువ్వు తప్పకుండ నింపబడతావు, పునరుద్ధరించబడతావు, సేదతీర్చబడతావు, బలపడతావు!


#4: Blessed are Those Who Hunger and Thirst for Righteousness


నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గురించిన ధన్యత యొక్క అర్థం నీకు పూర్తిగా అర్థమైందా? ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


#3: సాత్వికులు ధన్యులు!

బైబిల్ సాత్వికత అర్థం నువ్వు అనుకున్నది కాకపోవచ్చు. అది బలహీనమైనది లేక సిగ్గుతో కూడినది కాదు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!


సాత్వికులు ధన్యులు ; వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. (మత్తయి 5:5)


"సాత్వికం" అర్ధం కేవలం సౌమ్యం మాత్రమే కాదు. గ్రీకులో బైబిల్ అర్థం ఏమిటంటే అది సౌమ్యత, తగ్గింపు, బలం యొక్క కలయిక. ఇది దైవికమైన నాయకుల్లో అలాగే నమ్మకంగా వెంబడించేవారిలో కూడా ఉంటుంది.


"సాత్వికులు" అతిగా సున్నితంగా, డిమాండింగా, అమర్యాదగా, స్వయం కేంద్రీకృతంగా, గర్వాంగా ఉండరు (ఫిలిప్పీ 2:3).


ఆమె ఎంతో జాగ్రత్తగా వింటుంది, కృపాసహితంగా మాట్లాడుతుంది, త్వరగా కోపపడదు (యాకోబు 1:19).


ఆమె సువార్త అనే ఉప్పును పంచడం నుండి తప్పించుకోదు, కాని దానిని కృపాసహితంగా పంచుతుంది (కొలస్సీ 4:6).


సాత్వికులు ఎలా భూలోకమును స్వతంత్రించుకుంటారు? దీనర్ధం వారు ధనవంతులుగా అయిపోయి, సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారనా?


సాత్వికులు బహుశా ఇహలోకంలో విజయం పొందొచ్చేమో, కాని ఈ ధన్యత మాట్లాడే ఆశీర్వాదం దీని గురించి కాదు. సాత్వికులైనా ఇహలోకంలో సమస్యలు పొందుతారు, అయినప్పటికీ ఆ సమస్యల మధ్యలో వారు దేవుని పై కోపంతో స్పందించడం లేక సులభమైన మార్గం కోసం దేవుని వద్ద ఒక హక్కుగా అడగటం బదులు, తృప్తిని శాంతిని కనుగొంటారు!


సాత్వికులకు తెలుసు వారి నిజమైన వారసత్వం పరలోక "వాగ్దాన భూమే" అని, అందుకే వారు వారి సొంత గృహానికి చేరి వారి ప్రభువుతో కలిసి నివసించడానికి ఎంతో ఆతృత కలిగి ఉంటారు (హెబ్రీ 11:16).


సాత్వికులు ధన్యులు!


#3: Blessed are the Meek


బైబిల్ సాత్వికత అర్థం నువ్వు అనుకున్నది కాకపోవచ్చు. అది బలహీనమైనది లేక సిగ్గుతో కూడినది కాదు. ఈరోజు వాక్యధ్యానం దీనినే వివరిస్తుంది!