ఆమె ఒక వేశ్య - ఆహా ఆమె ఆత్మకు దేవుడెంత విలువనిచ్చాడో

రక్షింపబడటానికి పరిస్థితులన్నీ ఆమెకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. అది ఎందుకో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!


ఎంతో పాపంతో పూర్తిగా నిండిపోయి నాశనానికి దగ్గరలో ఉన్న పట్టణం అది. అందులో డబ్బులు కోసం తన శరీరాన్ని అమ్ముకొంటున్న ఒక స్త్రీ. నిరీక్షణకు ఆధారం లేని పరిస్థితి (యెహోషువ 2 & 6).


రాహాబు అనే ఆ వేశ్యకు అంతా వ్యతిరేక పరిస్థితులే అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా?


కాని తన ఉనికిని నిరూపించే ఆధారాలు ఇవ్వకుండా దేవుడు ఎవ్వరినీ వదలడు.


యెరికోలో అందరిలాగానే రాహాబు కూడా మంచి చెడుల విచక్షణతోనే పుట్టింది (రో్మీయులకు 2:14,15) అంతే కాదు ప్రకృతిలో దేవుని ఉనికి ఆధారాలు కూడా ఆమెకు తెలుసు (రో్మీయులకు 1:20). దేవుడు మునుపు చేసిన అద్భుతాలు గురించిన జ్ఞానం కూడా ఆమెకు ఉంది (యెహోషువ 2:9-11).


కాని యెరికోలో ఉన్న వారందరికంటే భిన్నంగా ఆమె స్పందించింది.


కనుక దేవుడు ఇద్దరు వేగులవారిని ఆమె తలుపు వద్దకు పంపించాడు. నిజానిజాలు తెలుసుకునే పని మీద వాళ్ళు వెళ్లారు అని ఆ వేగులవారు అనుకున్నారు. కాని ఆ ఒక్క ఆత్మను పట్టుకునే పని మీద వాళ్ళు పంపబడ్డారని వారికి తెలీదు.


ఈ ఒక్క వేశ్యను రక్షించకుండా ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవునికి మనసు లేదు.. దాని గురించే దేవుడు చరిత్రలో పరిస్థితులను మార్చేసాడు.


రక్షణ పొందడానికి ఎటువంటి ఆశలు మిగిలి లేని రక్షింపబడని ఒక్క వ్యక్తి గురించి నీవు ప్రార్దిస్తున్నావా? రాహాబు కథను జ్ఞాపకం చేసుకొని, ప్రార్ధించడానికి ప్రోత్సాహాన్ని పొందు!


The Prostitute - How God Valued Her Soul


రక్షింపబడటానికి పరిస్థితులన్నీ ఆమెకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. అది ఎందుకో ఈరోజు వాక్యధ్యానంలో నేర్చుకుందామా!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.