# 8: నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు!

నీతి నిమిత్తము హింసింపబడటం అనే ధన్యత నీకు అర్థమైందా? దీనికి మన జీవితాలకు ఎంతో సంబంధం ఉంది!


నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు; పరలోక రాజ్యము వారిది. (మత్తయి 5:10)


తప్పు చేసి లాభం పొందే అవకాశం ఉన్నా, లాభం లేకపోయినా మంచే చేయాలని క్రైస్తవులు దేవుని నుండి ఆజ్ఞ పొందారు (కీర్తన 15:4). కాని ఈ ధన్యత దీనిని మించి మాట్లాడుతుంది. సరైనది చేసినందుకు హింసింపబడటం గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది.


క్రీస్తుయేసునందు సద్భక్తితో బ్రదకనుద్దేశించువారందరు హింసపొందుదురు (2 తిమోతి 3:12) అని దేవుని వాక్యం వాగ్దానం చేసింది.


ప్రస్తుత ప్రపంచంలో, సరైనది చేయడమంటే దేవుని సత్యాలను నిర్మొహమాటంగా చెప్పడమే (లూకా 9:26).


సృష్టి గురించి మాట్లాడితే, లోకం మనలను "అజ్ఞానులని" వెక్కిరించవచ్చు. దేవుని ప్రేమలోనుండి వచ్చిన ఆజ్ఞల్లో ఒకటి "లైంగిక అనైతికత" అని చెబితే మనలను "ద్వేషించేవారని" వెక్కిరించవచ్చు .  అబార్షన్ ద్వారా జీవితం చూడని పసిబిడ్డలు గురించి మాట్లాడితే మనలను "ఎంపికకు వ్యతిరేకులు" అని ముద్ర వేస్తారు.


ఇటువంటి అవమానాలను భరిస్తూనే, సరైనవి చేసుకుంటూ పోవడం ఎలా?


మనం "దేవుని గురించిన మనస్సాక్షి" కలిగినవారం గనుక ఈ వెక్కిరింపులను భరించగలం అని 1 పేతురు 2:19 చెబుతున్న సత్యం.


8: Blessed are Those Who are Persecuted for Righteousness


నీతి నిమిత్తము హింసింపబడటం అనే ధన్యత నీకు అర్థమైందా? దీనికి మన జీవితాలకు ఎంతో సంబంధం ఉంది!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.